Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Birliği (KUMSA – Koç University Medical Student Association), fakültemiz öğrencilerinin yurt içi ve uluslararası platformlarda temsilini, aktif faaliyet göstermesini ve diğer tıp öğrencileriyle iş birliği yaparak kendilerini geliştirmelerini amaçlayan bir birliktir. KUMSA Yönetim Kurulu;  başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve mali koordinatör pozisyonları için seçilen 4 üye, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (KOÇBAT), Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği – Koç Tıp Öğrencileri Birliği (KoçTÖB), European Medical Students’ Association (EMSA – KU) ve Öğrenim Komitesi (SEC) için seçilen 4 alt grubun başkanları ve seçimle belirlenmiş tıp fakültesi öğrenci temsilcisi olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur.

KUMSA’nın faaliyetleri şöyle özetlenebilir:

Ulusal ve uluslararası platformlarda,

  • Konferanslara katılmak,
  • Tıp eğitimine katkı sağlayacak fikirler ve projeler üretmek, temsilciler belirleyerek müfredat oluşumuna katkıda bulunmak
  • Tıp öğrenci birliklerinin etkinliklerine katılmak ve bu oluşumlarda söz sahibi olmak,
  • Tıp öğrencilerine yönelik bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek,
  • Koç Üniversitesi’nde sağlık alanındaki farkındalığı arttıracak etkinlikler düzenlemek,
  • Araştırma projeleri üretmek, yürütmek ve bunları tanıtmaktır.

KUMSA içinde yer alan ve çalışmakta olan, KOÇBAT, KoçTÖB, EMSA – KU ve SEC tescil edilmiş çalışma gruplarıdır. Çalışma gruplarının her biri, kendi grupları içerisinde bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreterden oluşur ve her biri KUMSA üyesi olan bir yönetim kurulu üyesi seçer. Bu grupların faaliyet alanları aşağıda kısaca özetlenmektedir.

a) Koç Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (KOÇBAT): Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulmuş olup öğrencilerin ve fakülte üyelerinin bilimsel çalışmalarının ve tıpta güncel yeniliklerin paylaşıldığı seminerler ve makale saatlerinin organizasyonunu yapmaktadırlar. Tıp öğrencileri tarafından düzenlenen bu toplantılar 2 haftada bir düzenlenmekte olup eğitim ve araştırma konusunda büyük katkılar sağlamaktadır.

b) Türk Tıp Öğrencileri Birliği (KoçTÖB – Türk MSIC): 2011 yılında kurulmuştur. Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği’nin 2016 Genel Kurulu’nda Altın Üye statüsüne yükselmiştir. Türk MSIC, üç adet ev sahipliği almıştır. “6. Halk Sağlığı Yaz Okulu”, “Tıpta Kariyer Günü etkinliği” ve Türkiye’de ilki gerçekleştirilen Araştırma Değişimi Çalışma Kolu’nun ulusal etkinliği olan “Research Workshop”unu düzenlemiştir. Öğrencilerimiz, düzenledikleri bu etkinliklerle ve Türk-MSIC’ın ulusal ve uluslararası tüm faaliyetlerine katılarak ulusal ve uluslararası tıp eğitimine öğrenci düzeyinde çok önemli katkılar sağlamaktadır.

c) European Medical Students’ Association (EMSA-KU): Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği’ne de üyedir. Üye olduğu tarihten itibaren her sene tıp fakültemizde yaz okulu düzenlemektedirler. Bugüne kadar kardiyovasküler hastalıklar ile ilgili bir, nörolojik bilimler hakkında üç ve kanser hakkında bir olmak üzere 5 adet yaz okulu düzenlemişlerdir. Öğrencilerimiz, düzenledikleri bu toplantılar ile ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitimine çok önemli katkılar sağlanmaktadır. Bu yaz okulları ile ilgili internet sayfaları aşağıda yer almaktadır.

d) Öğrenci Eğitim Komitesi: Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve kariyer hayatları sürecinde fakülte dekanlığı ve yıl koordinatörleriyle iletişimi kolaylaştırmayı amaçlayan bir öğrenci birliğidir. Her yıldan iki öğrencinin katılımıyla kurulan bu komitenin çalışmaları gönüllülük esasına dayanır. Temelde öğrencilerin sorunları ve eğitimin geliştirilmesini istedikleri yönleriyle ilgili araştırmalar yaparak bunları fakülte dekanlığına raporlar halinde sunar ve çözüm sürecini takip eder.

Eğitim Komitelerinde Temsiliyet: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim örgütlenmesinde çeşitli komiteler yer almaktadır. Müfredat Geliştirme Koordinasyon Komitesi’nde her sınıfı temsilen birer öğrenci olmak üzere toplam 5 öğrenci, Eğitim Akreditasyonu Komitesi’nde 3 öğrenci, Tıp Öğrencisi Araştırma Komitesi’nde 1 öğrenci, Öğrencilerin Değerlendirilmesi Komitesi’nde 2 öğrenci temsilcisi bulunmaktadır.