Eğitimde Amaç ve Hedefler

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Eğitim Amacı

Birey ve toplum sağlığını koruyan, sağlıkta ve hastalıkta insan vücudunun biyolojik ve moleküler mekanizmalarına hakim, bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, temel klinik bilgi, beceri ve tutumlara sahip, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı çağdaş hekimler yetiştirmektir.

Aşağıda tanımlanan hedefler ile Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, sorumluluk, duyarlılık ve özveriyle topluma hizmet amacına yönelik bilgi, beceri ve davranışlarla donanmış olacaklardır.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Eğitim Hedefleri

YETKİNLİK 1. Sağlık Hizmeti Sunucusu

Yeterlik- 1.1. Sağlık hizmetlerinin yüksek kaliteli ve profesyonel bir tutum içerisinde sunulması için temel tıp, klinik tıp, davranış bilimleri ve sosyal bilimlerden edindiği bilgi, beceri ve tutumları bütünleştirir.

Yeterlik- 1.2. Hekimlik sorumluluklarını; dil, din, ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeden etik değerleri göz önüne alarak biyopsikososyal bir yaklaşım ve adil bir tutum içerisinde yerine getirir.

Yeterlik- 1.3.  Sağlığı etkileyen bireysel, toplumsal, sosyal ve çevresel faktörleri dikkate alarak bireylerin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi öncelikli hedef edinir ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar başlatır, yürütür ve sürmekte olan çalışmalara katılım sağlar.

Yeterlik- 1.4. Sağlık hizmeti sunumunda; güvenli, akılcı ve etkin bir yaklaşım gösterir, hasta ve çalışan sağlığını göz önünde bulundurur, tüm sağlık çalışanları ve toplum ile iş birliği içerisinde hareket eder.

Yeterlik- 1.5.  Koruma, tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyon süreçlerini; kanıta dayalı en güncel tıbbi uygulamaları dikkate alarak hastanın koşullarını ve tercihlerini gözeten hasta merkezli bir yaklaşım ile yürütür.

Yeterlik- 1.6.  Sağlık hizmet sunumunda sağlığa etki eden gerek bölgesel ve küresel ölçekteki ihtiyaçların değişimini, gerekse de kendisine başvuranların ihtiyaçlarının değişimini göz önünde bulundurur.

YETKİNLİK 2. Mesleki Etik ve Profesyonel İlkeleri Benimseyen

Yeterlik- 2.1. Hastaların üstün yararlarını ön planda tutarak insan sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi birincil hedefi olarak ortaya koyarak, sahip olduğu bilgiyi hastayı iyileştirebilmek ve hastalıklar ile mücadele edebilmek doğrultusunda en uygun biçimde uygular.

Yeterlik- 2.2. Yaşam boyu öğrenme, eğitim ve yansıtma yoluyla en yüksek kalitede sağlık hizmeti sağlamak için çalışır ve öz-liderlik ederek hatalarından ders alır, kendini değerlendirir ve eleştirilere açık olarak mükemmelliğe ulaşmaya çalışır.

Yeterlik- 2.3 Yapmış olduğu işte yüksek duyarlılık gösterir, hastalarının ve ailelerinin ihtiyaçlarını bilir ve onların refahı için ödeme gücünden bağımsız olarak en iyi bakımı sağlar.

Yeterlik- 2.4. Hastalarıyla ve meslektaşlarıyla adil, dürüst, sözünü tutan, açık sözlü ve saygılı bir tutum ile profesyonel ilişki kurar ve yüksek davranış standartlarına uygun bir şekilde hareket eder.

Yeterlik- 2.5 Tüm insanların bireysel değerlerine, haysiyetlerine, mahremiyet haklarına ve hekim hasta ilişkisindeki “meslek sırrına” saygı gösterir.

YETKİNLİK 3. Sağlık Savunucusu

Yeterlik- 3.1. Sağlığın belirleyicilerini gözeten bir sosyal sorumluluk ve sosyal yükümlülük yaklaşımıyla toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için klinik ve klinik dışı ortamlarda savunuculuk yapar.

Yeterlik- 3.2. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için birey ve toplum sağlığı ile ilgili hizmet sunumu, eğitim ve danışmanlık süreçlerini tüm bileşenler ile iş birliği içinde planlar ve yürütür.

Yeterlik- 3.3. Ulusal ve uluslararası sağlık politikalarının bireylerin ve toplumun sağlığına ve sağlık hizmet sunumuna etkisini değerlendirir ve sağlık hakkının önündeki engellerin giderilmesi için savunuculuk yapar.

YETKİNLİK 4. Lider-Yönetici

Yeterlik- 4.1. Sağlık sistemleri, organizasyonları ve sağlık kaynaklarının yönetiminde görev alır.

Yeterlik- 4.2. Sağlık hizmet sunum uygulamalarında liderlik sergiler.

YETKİNLİK 5. Ekip Üyesi

Yeterlik- 5.1. Birlikte çalıştığı ekip üyelerinin görev ve yükümlülüklerinin farkındadır, onlar ile etkili iletişim kurar ve gerektiğinde farklı ekip rollerini üstlenir.

Yeterlik- 5.2. Mesleki uygulamalarında meslektaşları ve diğer meslek grupları ile uyumlu ve etkin çalışır.

YETKİNLİK 6. İletişimci

Yeterlik- 6.1. Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurar.

Yeterlik- 6.2. Özel yaklaşım gerektiren ve farklı sosyo kültürel özelliklere sahip birey ve gruplar ile etkili iletişim kurar.

Yeterlik- 6.3. Meslektaşları, tüm sağlık çalışanları, diğer meslek grupları, kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar.

YETKİNLİK 7. Bilim İnsanı

Yeterlik- 7.1. Bilimsel araştırmalar planlar, uygular ve raporlar.

Yeterlik- 7.2. Bilimsel araştırmalardan elde edilen kanıtları bireyin ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalıkların tanısı ve tedavisi süreçlerine entegre eder.

Yeterlik- 7.3. Sağlık hizmeti, araştırması ve eğitimine yönelik çalışmalarının etkinliğini artırmak için bilişim teknolojilerini kullanır.

YETKİNLİK 8. Yaşam Boyu Öğrenen

Yeterlik- 8.1. Sürekli öğrenme yoluyla mesleki faaliyetlerini devamlı olarak geliştirir. Sağlık alanındaki yeni bilgi ve uygulamaları takip eder ve değerlendirir; var olan bilgileri entegre eder.