Vizyonumuz

Tıp eğitiminde dinamik, yenilikçi, özgürlükçü ve toplum sorunlarını önceleyen, eleştirel düşünceyi ve yaratıcılığı destekleyen yaklaşımımızla, araştırma ve bilime dayalı tıp uygulamalarını benimseyen,tıbbın diğer bilimlerle iş birliğini ön planda tutan; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti sunumunda lider,ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bir tıp fakültesi olmak.

 

Misyonumuz

Uluslararası ölçekte sağlık hizmeti sunan, tıp biliminin gelişimine katkı sağlayan araştırma ve çalışmalarıyla sağlık gelişmelerine ve sağlık politikalarına yön verebilen liderler yetiştirmek üzere etik,bilimsel ve teknolojik donanım ve deneyime sahip bir bilim, eğitim ve hizmet ortamı oluşturmak.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Amaç ve Hedefleri

EĞİTİM

AMAÇ:
Üst düzeyde bilgi birikimi ve beceriye sahip, bilgiye ulaşma yollarını bilen, etkili iletişim kuran; etik ve profesyonel değerlere bağlı, ekip içinde çalışma becerisine sahip, bulundukları yerde değişim yaratan, toplumun ihtiyaçlarını değerlendiren ve küresel sağlık sorunlarına duyarlı, sağlık savunuculuğu yapan, topluma en yüksek standartlarda kanıta dayalı kaliteli sağlık hizmeti sunan ve araştırmaları ile tıp bilimine katkıda bulunan hekimler yetiştirmektir.

HEDEFLER:
1. Preklinik ve klinik yıllarda daha derin yatay, dikey ve spiral entegrasyonu sağlamak
2. Klinik beceri eğitimlerinin erken evrede başlatılmasını sağlamak
3. Disiplinler arası ve meslekler arası yaklaşım, ekip çalışması, liderlik ve kriz yönetimi konularının müfredat içinde yaygınlaştırılmasını sağlamak
4. Hizmette sürekliliği (koruma, önleme, tanı ve tedavi) sağlamak adına multidisipliner ekip içinde hasta takibine yönelik uygulamaların müfredata entegre edilmesini sağlamak
5. Sağlık savunuculuğu ve topluma dayalı eğitim etkinliklerini artırmak
6. Çok kültürlülüğe duyarlılığı artıran ve geliştiren eğitim programları oluşturmak
7. Temel hekimlik uygulamaları ile ilgili ölçme değerlendirmelerin geçerliliklerini sağlamak ve çıktı ile uyumunu artırmak
8. Hekim hakları, hasta hakları ve diğer yasal süreçlere yönelik farkındalığın artırılmasını sağlamak
9. Profesyonelism ve etik değerler ile ilgili eğitimin güçlendirilmesini sağlamak
10. Tıp alanında teknolojik gelişmelerin ve elektronik sağlık sistemlerinin akılcı kullanım ilkelerinin aktarılmasını sağlamak
11. Sağlık sistemleri ve sağlık ekonomisi ile ilgili eğitimin artırılmasını sağlamak

ARAŞTIRMA

AMAÇ:
Güncel eğitim ve araştırma olanaklarını kullanarak toplum sağlığının iyileştirilmesini sağlayan, ülke ekonomisine ve bilime katkıda bulunan, nitelikli, sürdürülebilir araştırmalar gerçekleştirmek ve alanında lider olmaktır.

HEDEFLER:
1. Araştırmalarını toplum yararına göre önceliklendiren bir kurum olmak
2. Translasyonel araştırmaların ve sanayi iş birliğinin artırılmasını sağlamak
3. Araştırmalarda etik ilkelerin göz önünde tutulmasını sağlamak
4. Araştırma alt yapısı ve olanaklarının ve nitelikli insan kaynağının artırılmasını ve sürdürebilirliğini sağlamak
5. Ulusal/ Uluslararası araştırmaların, araştırma iş birliklerinin ve fon kaynaklarının artırılmasını sağlamak
6. Disiplinler arası ve /veya çok disiplinli araştırmaların sürdürülmesini ve iletişim ağının güçlendirilmesini sağlamak
7. Araştırma çıktılarının izlenmesini, uluslararası kriterlere göre değerlendirilmesini ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak
8. Gelecek için öncelikli belirlenmiş araştırma konularını yapılandırmak ve geliştirmek
9. Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp fakültesi öğrencilerinin araştırmaya katılmasını sağlamak

HİZMET

AMAÇ:
Toplumun sağlık önceliklerinin bilincinde ve bunlara duyarlı olarak, yer aldığı coğrafyanın ötesinde ve tıbbın tüm alanlarında ulusal ve uluslararası mükemmeliyet ve referans merkezi olmak.

HEDEFLER:
1. Hasta güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak, sürekli kalite gelişim sistemlerinin benimsenmesi ve içselleştirilmesini sağlamak
2. En yüksek tıp teknolojisi, donanım, tıbbi yetkinlik ve hizmet kalitesini tüm hastalara eşit şekilde sunmak
3. Hiçbir kısıtlayıcı unsuru klinik uygulamalara yansıtmama kararlılığında olmak.
4. Hastaların tedavi süreçlerinde sorumluluk almaları ve söz sahibi olmalarını sağlamak
5. Hizmet içi eğitimi yaparak nitelikli insan kaynağının sürekliliğini sağlamak
6. Meslek içinde ve meslekler arası iletişimde etik değerleri ve profesyonelliği ön planda tutmak ve hasta mahremiyetini sağlamak
7. Hastalık çeşitliliğini sağlamak
8. Hizmetin sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun dezavantajlı kesimlerine ulaşmasını sağlamak
9. Bilgi işletim sisteminin araştırma için alt yapı oluşturmasını sağlamak
10. Hizmet sunucularının gereksinimlerini ve iş-yaşam dengelerini gözeterek çalışma koşullarını iyileştirmek