Ölçme ve Değerlendirme

Fakültemizde ölçme değerlendirme programı, öğrenmeyi destekleyecek biçimle planlanmış, güvenilirlik ve şeffaflık ön planda tutularak oluşturulmuştur. Ölçme ve değerlendirme programımızda çoklu ve güncel yöntemler ile gereçler kullanılmıştır.

Tıp Fakültemizde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri yıllara ve aşamalara göre Tıp Fakültesi Lisans Yönergesi’nde açıkça tanımlanmıştır. Ayrıca Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komitesi’nde (SOMAC) yer alan “İletişim ve Eğitim Alt Komitesi” her akademik yılın başında ilgili sınıfa o yıl uygulanacak sınavlar ve sınav değerlendirmeleri hakkında detaylı bilgilendirme yapmaktadır.

İlk yıl ders geçme, preklinik ve klinik yıllarda blok geçme, 6. yılda ise blokları yeterliliğe dayalı olarak tamamlama söz konusudur. Öğrencilerin derslere, uygulamalara, laboratuar çalışmalarına, seminerlere ve öğrenim birimleri tarafından uygun görülen çalışmalara devamı zorunludur. Öğrenci, teorik derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az % 80’ine katılmak zorundadır.

Fakültemiz eğitim programı “Miller Piramidi”nde tanımlanan “Bilir, Nasıl yapacağını bilir, Gösterir, Yapar” yapısına göre yapılandırılmış olup, ölçme ve değerlendirme süreçleri de aşamalı olarak bilgi, beceri ve tutum değerlendirmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Sınav tarihleri, akademik yılın başında öğrencilere ders programlarıyla birlikte duyurulur.

Birinci Yılda Uygulanan Ölçme Değerlendirme
Fakültemizde birinci yılda çekirdek eğitim programı uygulandığından bu dönem içinde uygulanan sınavlar “Koç Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır. Birinci yılda öğrenciler aldıkları derslerin sınavına ayrı ayrı girmektedir ve kaldıkları dersleri tekrar alma ve sınavlarına girme hakkına sahiptir.
 
İkinci ve Üçüncü Yılda (Preklinik Dönem) Uygulanan Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

İkinci ve üçüncü yıllarda değişik değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır.

İkinci ve üçüncü yıllardaki eğitim programı, teorik ağırlıklı olması nedeni ile değerlendirmeler daha çok bilgi ölçmeye yönelik olarak “bilir ve nasıl yapacağını bilir” aşamalarını öncelemektedir. Sistemlere yönelik olarak ikinci yılda 6 blok, üçüncü yılda 8 blok yer almakta olup her blok sonunda çoktan seçmeli sınav, ikinci yılda anatomi ve histoloji pratik sınavları uygulanmaktadır.

İkinci ve üçüncü yılda birbirini takip eden etik ve profesyonelizm bloklarında test ve objektif yapılandırılmış klinik sınav (OSCE) uygulanmaktadır.

Üçüncü yılda yer alan sağlık bilimlerinde araştırma metodolojisi (RMHS) bloğunda ise öğrencilerimiz projeler yapmakta ve bu projeler beceri ve tutum yönlerinden değerlendirilmektedir.

Yine üçüncü yılda yer alan halk sağlığı bloğunda öğrencilerimiz çoktan seçmeli sınav, ödev ve saha çalışmaları ile değerlendirilmektedir.  

Klinik Yıllarda Ölçme ve Değerlendirme
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik eğitim aldığı dördüncü ve beşinci yıllarda öğrencilerin değerlendirilmesinde yazılı ve klinik sınav olmak üzere iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Yazılı sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Klinik Sınav ise, yapılandırılmış bir sözlü sınav, standardize hastanın kullanıldığı pratik uygulama sınavı ve/veya beceri ölçme gibi farklı istasyonlardan oluşmaktadır. Her blok başında, blok koordinatörü öğrencilere klinik sınavın hangi istasyonlardan oluşacağı bilgisini verir. Amaç, öğrencilerin bilgileri yanında tutum, davranış ve becerilerinin de ölçülmesidir.
 

Sözlü sınavda; geride bırakılan staj dönemi ile ilgili konuları kapsayan, didaktik bilgiden ziyade hastaya yaklaşım, klinik davranış-tutum-beceri içerikli olan ve kurgulanmış vakaların öğretim üyeleri tarafından bilgisayar ortamında sunumu sırasında öğrenciye aktarılan sorulara yer verilir.

Her sözlü sınav odasında iki öğretim üyesi bulunur ve 20 dakikalık süre zarfında öğrenciye sorular yöneltilir. Öğretim üyelerinden biri slayt sunumu ilerlerken soruları öğrenciye aktarmak ile görevlidir, diğeri ise öğrenci ve soru soran öğretim üyesi arasındaki iletişimin (özellikle verilen cevapların, sergilenen tutumun) kaydını tutar. On dakikalık ilk yarı sona erdiğinde, öğretim üyeleri arasında görev değişimi yapılır.

Sözlü sınavda bütün öğrencilere aynı sorular sorulur. Sorular ve öğrenci tarafından verilmesi beklenen olası cevaplar (doğru ve yanlış) “blueprint” adı verilen ve kayıt tutan öğretim üyesinin her öğrenciye özel olarak işlediği dokümana kaydedilir. Öğrenci, 20 dakikalık süre bittiğinde odadan ayrılır ve diğer öğrenci odaya girmeden önce öğretim üyeleri tarafından “blueprint” dokümanına işlenmiş kayıtlar üzerinden puanlama yapılır.

Sözlü sınavın ardından, yukarıda bahsi geçen vaka-bazlı interaktif oturumlara ilave olarak, spesifik bir klinik becerinin test edildiği ve öğrenim hedefleri temelinde objektif yapılandırılmış klinik sınav (OSCE-objective structured clinical examination) olarak ifade edilen değerlendirme yapılır.

“OSCE”’lerde genellikle standardize hastaların (sınava özel olarak eğitilmiş, iyi düzeyde İngilizce bilen (çoğunlukla ana dili İngilizce olan) ve “hasta” rolü üstlenen kişiler) görev aldığı ve öğretim üyeleri tarafından öğrenim hedeflerine uygun bir şekilde düzenlenmiş olan senaryolar işlenir. Öğrenci, klinik senaryo ve kendisinden beklenenler ile ilgili ön bilgileri içeren dokümanı okuduktan sonra standardize hastanın içinde bulunduğu odaya girer ve belirli bir süre zarfında standardize hastanın kendisine ilettiği sorunlara çözüm üretmeye çalışır. Sözlü sınavdaki “blueprint” düzeni “OSCE” için de geçerlidir ve öğrenci-standardize hasta ilişkisinin kamera kayıt görüntülerini farklı bir odadan izleyen öğretim üyeleri tarafından gerekli puanlama yapılır. OSCE’lerde karın ağrısına yaklaşım gibi sık karşılaşılabilecek klinik tablolarda yapılması beklenenler test edilebileceği gibi, spesifik ve temel bir eylemin (dikiş atmak, damar yolu açmak, kan örneği elde etmek vb.) öğrenci tarafından maket/model üzerinde nasıl gerçekleştirildiği de gözlenebilir.

 
İntörnlük Yılında Ölçme ve Değerlendirme
6. yıl, 3 seçmeli 7 zorunlu stajdan oluşur. Her staj için, intörnlerin görev ve sorumluluklarını içeren bir e-logbook mevcuttur. İntörnler, stajları boyunca bu e-logbook’u doldurmalı, yaptıkları aktiviteler için ilgili süpervizörlerinden elektronik onay almalıdırlar. Bu logbooktaki yükümlülüklerini yerine getiren intörnler Pass notu ile intörnlüğü tamamlarlar. Başarısız olan intörnlerin stajı tekrarlamaları gerekmektedir. Seçmeli stajlar için, intörnün supervizöründen, stajı başarıyla tamamladığına dair bir rapor talep edilir. Raporun dekanlığa iletilmesi intörnün sorumluluğundadır.