Eğitim programımız, alandaki gelişmeler ışığında ve öğrencilerimizin konuları en etkili şekilde öğrenmeleri ve özümsemeleri amacıyla sürekli ve sistematik biçimde değerlendirilir. Eğitime başladığımız 2010 yılından itibaren bilimsel ve inovatif yöntemlerle toplanan veriler analiz edilir ve değerlendirmeler sonucunda programın geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması için eğitim programımız düzenli olarak güncellenir. Değerlendirme amacıyla oluşturulmuş komitelerin birbirleriyle entegre şekilde çalıştığı süreç, eğitimden sorumlu dekan yardımcısının gözetiminde ve denetiminde devam eder.

Fakültemizde eğitim değerlendirmesinden sorumlu komitelerimiz şu şekilde sıralanır:

Müfredat Değerlendirme Komitesi, Müfredat Geliştirme Koordinasyon Komitesi, Öz Değerlendirme Komitesi, Öğrenci Ölçme Değerlendirme Komitesi, Klinik Beceriler Komitesi, Öğrenci Değişim Komitesi,  Tıp Öğrencisi Araştırmaları Komitesi, Tıpta Uzmanlık ve Yandal Eğitimi Komitesi ve Sosyal Tıp Komitesi.

MÜFREDAT GELİŞTİRME KOORDİNASYON KOMİTESİ (CDCC)

Bu komite; Komite Başkanı, ilgili Dekan Yardımcısı,  Kolon, Yıl ve Blok Sorumluları ve her yılı temsilen ikişer öğrencinin katılımıyla oluşur. Bu komitenin asli görevi tüm öğretim üyelerinin katkılarıyla her yıl müfredatın revize edilmesini sağlamaktır. Yıl, blok ve kolon koordinatörleri, bu görevleri devam ettiği sürece komitenin doğal üyesidirler.

Blok Koordinatörlüğü: Tıp Fakültesi müfredatında yer alan her blok, blok koordinatörleri tarafından yürütülür. Blok koordinatörleri, her akademik yıl için -varsa ilgili anabilim dalı başkanın önerisiyle- Dekanlık tarafından görevlendirilirler. Blok koordinatörlerinin görevleri Öğretim Üyesi El Kitabı’nda detaylarıyla yer almaktadır.

Yıl Koordinatörlüğü : Tıp Fakültemizde her yıla ait müfredat, iki koordinatör tarafından koordine edilir. Yıl koordinatörleri, ilgili yılda yer alan blokların koordinatörleriyle ve Dekanlık ile birlikte çalışır. Yıl koordinatörleri, her akademik yıl için Dekanlık tarafından görevlendirilirler. Blok koordinatörlerinin görevleri Öğretim Üyesi El Kitabı’nda detaylarıyla yer almaktadır.

Kolon Koordinatörlüğü : Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2- 5. yıl müfredatını geliştirmek üzere oluşturulmuş kolonların içeriğinden sorumlu koordinatörlerdir. Kolon koordinatörlerimiz, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun profilinin tarifi içerisinde yer alan özellikleri sağlayacak müfredatın geliştirilmesi ve her yıl güncellenmesiyle yükümlüdür. Ayrıca bu müfredatın ÇEP (Çekirdek Eğitim Programı) ve USMLE (United States Medical Licensing Examination) ile uyumunun sağlanması ve müfredatın yıllara göre dağılımının yapılması da kolon koordinatörlerinin görevleri arasındadır.

Tüm kolon koordinatörleri, her yıl en az iki kez komite başkanıyla bir araya gelerek müfredat geliştirme önerilerini dekanlığa raporlarlar.  Kolon sorumluları toplantılarına komite başkanı veya atayacağı bir kişi başkanlık eder.

ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ (MEATF)

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin akreditasyon çalışmalarını koordine etmek amacıyla ‘Öz Değerlendirme Kurulu’ kurulmuştur. Kurul; ilgili Dekan Yardımcısı, görev almak isteyen öğretim üyeleri, öğrenci temsilcisi, mezun temsilcisi ve idari personel temsilcilerinden oluşur. Komitenin ilk görevi, fakültemizin UTEAK akreditasyonu için Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (TEPDAD) başvurusunu gerçekleştirmek ve akreditasyon sürecini  koordine etmektir. Komitenin ve öğretim üyelerimizin özverili çalışmaları sonucunda fakültemiz 2018’de akredite edilmiştir. Görevine devam eden komite, akreditasyondan sonra UTEAK-TEPDAD değerlendirme raporundaki önerileri hayata geçirmek ve ara değerlendirmelere hazırlık yaparak, tüm süreci takip etmekle sorumludur.

MÜFREDAT DEĞERLENDİRME KOMİTESİ (CEC)

Komite, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki tüm müfredatı, sınav sistemini gözden geçirmek, ulusal ve uluslararası müfredatlara göre değiştirilmesi  gereken noktaları tespit edip raporlamak, her öğretim yılı sonunda, Haziran ayı başında her sınıf için ayrı ayrı değerlendirme raporu hazırlamak ve gerekli önerileri Dekan’a sunmak ile görevlidir.

TIP ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA KOORDİNASYONU KOMİTESİ (MSRC)

Komite, 2. sınıftan itibaren tıp öğrencilerinin, Koç Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma projelerine dahil edilmelerinin koordinasyonu, öğrencilerin çalışmalarının takibi, değerlendirilmesi ve raporlanması, akademik yılın ilk gününde, tüm öğretim üyelerinin araştırma projelerini her sınıfa sunmalarının organize edilmesi, ‘Araştırma Günleri’nin organizasyonu, sözlü ve poster sunuların seçilmesi, değerlendirilmesiyle öğrencilerin dahil oldukları her türlü akademik çıktının (makale, sözlü ve poster sunumları vb.) takibinden sorumludur.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOMİTESİ (COSE)

Bu komite; Erasmus, GHLO, Farabi gibi ulusal ve uluslararası değişim programları ile öğrenci değişimlerini takip ve koordine etmek, farklı eğitim kurumlarıyla öğrenci değişim afiliasyonları kurmak, 2-4. yıllardaki yaz stajlarını koordine etmek, hibe verilecek öğrencileri tespit etmek, gelen ve giden öğrencilerden yaptıkları stajlar hakkında geribildirim almak, geribildirimleri değerlendirmek ve ilgili birimlere iletmekle sorumludur.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ (SOMAC)

Komitenin sorumlulukları sırasıyla şöyledir: Yazılı sınav sorularının her sınavda uygunluğunu kontrol etmek, sınavların prova sınavlarına ve sınav öncesi toplantılarına katılmak, sınav sonrası değerlendirme toplantılarına katılmak, soru bankası oluşturulması, soru bankası için alt yapı, software araştırması yapmak, sözlü sınavların kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, yazılı ve sözlü sınavlarda temsilci üye bulundurmak, öğrencilere sınav yöntemi ve değerlendirmeyle ilgili bilgi verilmesini sağlamak, öğrencilerin sınavlarla ilgili geribildirimlerini değerlendirmek, her blok sonrasında ögrencilerle yapılan sınav değerlendirme derslerinin uygun şekilde yapıldığını takip etmek, fakülte öğrencilerinin TUS ve USMLE sonuçlarını takip etmek, değerlendirmek ve dekanlığa raporlamak.

Komiteyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bu siteyi ziyaret edebilirsiniz.

KLİNİK BECERİLER KOMİTESİ (CSC)

Komite, klinik becerilerin müfredat içine yerleştirilmesini sağlamak, öğrenim hedeflerine uygun materyal, metot ve senaryoları düzenlemek, SP (Standardized Patient) eğitimi vermek ve SP’lerin sınav tarihlerinde mevcudiyetlerini sağlamak, OSCE ile ilgili blok koordinatörlerine ön eğitim vermek (SP, Klinik Senaryo ve Beceriler), hasta başı eğitimleri ile ilgili hedefleri ve blueprintleri hazırlamak ve bunlar ile ilgili altyapıyı Advanced Learning Center ile koordinasyondan sorumludur.

TIPTA UZMANLIK VE YANDAL EĞİTİMİ KOMİTESİ (PCTC)

Bu komitenin başlıca görevleri;  Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık ve yandal eğitimi organizasyonunu yapmak, gerekli kadro istekleri için hazırlıklar yapmak, asistan karneleri oluşturmak, KUTF özelinde müfredat çalışmalarını TUK ve TUKMOS ile koordine etmektir.

SOSYAL TIP PROGRAMLARI KOMİTESİ (CSM)

Komite, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi başlığı altında belirtildiği şekilde “bütünsel (biyo‐psiko‐sosyal ve kültürel) yaklaşım” sergileyen, “bireyin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme” perspektifinde “bireysel ve toplumsal faydayı” önceleyecek şekilde değişimi ve gelişimi sağlayan nitelikli hekimlerin yetişmesi amacına yönelik programlar hazırlamak ve uygulamakla sorumludur. Bu amaç doğrultusunda çalışma ve sorumlulukları şöyle sıralanır: Öğrencilerin, hekimlik mesleğinin insani ve toplumsal sorumluluklarını yerine getiren hekimler olarak yetişmelerine yönelik müfredat programları geliştirmek ve uygulamak. Öğrencilerin sağlık savunuculuğu uygulamaları konusunda bilgilerini ve becerilerini geliştirecek programlar hazırlamak ve uygulamak.  Öğrecileri için hekimlerin topluma yönelik sorumlulukları ve sağlık savunuculuğu alanlarında deneyim kazanabilecekleri faaliyetleri planlamak. Bu hedefler bağlamında Koç Üniversitesi içindeki ilgili yapılarla ve komitenin belirleyeceği Sivil Toplum Kurumları ile işbirliği yapmak ve geliştirilen programların ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve uygulamak.