Eğitim programımız, alandaki gelişmeler ışığında ve öğrencilerimizin konuları en etkili şekilde öğrenmeleri ve özümsemeleri amacıyla sürekli ve sistematik biçimde değerlendirilir. Eğitime başladığımız 2010 yılından itibaren bilimsel ve inovatif yöntemlerle toplanan veriler analiz edilir ve değerlendirmeler sonucunda programın geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması için eğitim programımız düzenli olarak güncellenir. Değerlendirme amacıyla oluşturulmuş komitelerin birbirleriyle entegre şekilde çalıştığı süreç, eğitimden sorumlu dekan yardımcısının gözetiminde ve denetiminde devam eder.

Fakültemizde eğitim değerlendirmesinden sorumlu komitelerimiz şu şekilde sıralanır:

Müfredat Değerlendirme Komitesi, Müfredat Geliştirme Koordinasyon Komitesi, Öz Değerlendirme Komitesi, Öğrenci Ölçme Değerlendirme Komitesi, Klinik Beceriler Komitesi, Öğrenci Değişim Komitesi,  Tıp Öğrencisi Araştırmaları Komitesi, Tıpta Uzmanlık, Yandal Eğitimi Komitesi ve Sosyal Tıp Komitesi, Tıpta Kariyer Komitesi ve Akademik Kariyer Planlama Komitesi.

MÜFREDAT GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Bu komite; Komite Başkanı, ilgili Dekan Yardımcısı,  Kolon, Yıl ve Blok Sorumluları ve her yılı temsilen ikişer öğrencinin katılımıyla oluşur. Bu komitenin asli görevi tüm öğretim üyelerinin katkılarıyla her yıl müfredatın revize edilmesini sağlamaktır. Yıl, blok ve kolon koordinatörleri, bu görevleri devam ettiği sürece komitenin doğal üyesidirler.

Blok Koordinatörlüğü: Tıp Fakültesi müfredatında yer alan her blok, blok koordinatörleri tarafından yürütülür. Blok koordinatörleri, her akademik yıl için -varsa ilgili anabilim dalı başkanın önerisiyle- Dekanlık tarafından görevlendirilirler. Blok koordinatörlerinin görevleri Öğretim Üyesi El Kitabı’nda detaylarıyla yer almaktadır.

Yıl Koordinatörlüğü : Tıp Fakültemizde her yıla ait müfredat, iki koordinatör tarafından koordine edilir. Yıl koordinatörleri, ilgili yılda yer alan blokların koordinatörleriyle ve Dekanlık ile birlikte çalışır. Yıl koordinatörleri, her akademik yıl için Dekanlık tarafından görevlendirilirler. Blok koordinatörlerinin görevleri Öğretim Üyesi El Kitabı’nda detaylarıyla yer almaktadır.

Kolon Koordinatörlüğü : Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2- 5. yıl müfredatını geliştirmek üzere oluşturulmuş kolonların içeriğinden sorumlu koordinatörlerdir. Kolon koordinatörlerimiz, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun profilinin tarifi içerisinde yer alan özellikleri sağlayacak müfredatın geliştirilmesi ve her yıl güncellenmesiyle yükümlüdür. Ayrıca bu müfredatın ÇEP (Çekirdek Eğitim Programı) ve USMLE (United States Medical Licensing Examination) ile uyumunun sağlanması ve müfredatın yıllara göre dağılımının yapılması da kolon koordinatörlerinin görevleri arasındadır.

Tüm kolon koordinatörleri, her yıl en az iki kez komite başkanıyla bir araya gelerek müfredat geliştirme önerilerini dekanlığa raporlarlar.  Kolon sorumluları toplantılarına komite başkanı veya atayacağı bir kişi başkanlık eder.

ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin akreditasyon çalışmalarını koordine etmek amacıyla ‘Öz Değerlendirme Kurulu’ kurulmuştur. Kurul; ilgili Dekan Yardımcısı, görev almak isteyen öğretim üyeleri, öğrenci temsilcisi, mezun temsilcisi ve idari personel temsilcilerinden oluşur. Komitenin ilk görevi, fakültemizin UTEAK akreditasyonu için Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (TEPDAD) başvurusunu gerçekleştirmek ve akreditasyon sürecini  koordine etmektir. Komitenin ve öğretim üyelerimizin özverili çalışmaları sonucunda fakültemiz 2018’de akredite edilmiştir. Görevine devam eden komite, akreditasyondan sonra UTEAK-TEPDAD değerlendirme raporundaki önerileri hayata geçirmek ve ara değerlendirmelere hazırlık yaparak, tüm süreci takip etmekle sorumludur.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Komitenin sorumlulukları sırasıyla şöyledir: Yazılı sınav sorularının her sınavda uygunluğunu kontrol etmek, sınavların prova sınavlarına ve sınav öncesi toplantılarına katılmak, sınav sonrası değerlendirme toplantılarına katılmak, soru bankası oluşturulması, soru bankası için alt yapı, software araştırması yapmak, sözlü sınavların kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, yazılı ve sözlü sınavlarda temsilci üye bulundurmak, öğrencilere sınav yöntemi ve değerlendirmeyle ilgili bilgi verilmesini sağlamak, öğrencilerin sınavlarla ilgili geribildirimlerini değerlendirmek, her blok sonrasında ögrencilerle yapılan sınav değerlendirme derslerinin uygun şekilde yapıldığını takip etmek, fakülte öğrencilerinin TUS ve USMLE sonuçlarını takip etmek, değerlendirmek ve dekanlığa raporlamak.

Komiteyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bu siteyi ziyaret edebilirsiniz.

KLİNİK BECERİLER KOMİTESİ

Komite, klinik becerilerin müfredat içine yerleştirilmesini sağlamak, öğrenim hedeflerine uygun materyal, metot ve senaryoları düzenlemek, SP (Standardized Patient) eğitimi vermek ve SP’lerin sınav tarihlerinde mevcudiyetlerini sağlamak, OSCE ile ilgili blok koordinatörlerine ön eğitim vermek (SP, Klinik Senaryo ve Beceriler), hasta başı eğitimleri ile ilgili hedefleri ve blueprintleri hazırlamak ve bunlar ile ilgili altyapıyı Advanced Learning Center ile koordinasyondan sorumludur.

TIPTA UZMANLIK VE YANDAL EĞİTİMİ KOMİTESİ

Bu komitenin başlıca görevleri;  Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık ve yandal eğitimi organizasyonunu yapmak, gerekli kadro istekleri için hazırlıklar yapmak, asistan karneleri oluşturmak, KUTF özelinde müfredat çalışmalarını TUK ve TUKMOS ile koordine etmektir.

TIP ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOMİTESİ

Komite, 2. sınıftan itibaren tıp öğrencilerinin, Koç Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma projelerine dahil edilmelerinin koordinasyonu, öğrencilerin çalışmalarının takibi, değerlendirilmesi ve raporlanması, akademik yılın ilk gününde, tüm öğretim üyelerinin araştırma projelerini her sınıfa sunmalarının organize edilmesi, ‘Araştırma Günleri’nin organizasyonu, sözlü ve poster sunuların seçilmesi, değerlendirilmesiyle öğrencilerin dahil oldukları her türlü akademik çıktının (makale, sözlü ve poster sunumları vb.) takibinden sorumludur.

SOSYAL TIP PROGRAMLARI KOMİTESİ

Komite, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi başlığı altında belirtildiği şekilde “bütünsel (biyo‐psiko‐sosyal ve kültürel) yaklaşım” sergileyen, “bireyin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme” perspektifinde “bireysel ve toplumsal faydayı” önceleyecek şekilde değişimi ve gelişimi sağlayan nitelikli hekimlerin yetişmesi amacına yönelik programlar hazırlamak ve uygulamakla sorumludur. Bu amaç doğrultusunda çalışma ve sorumlulukları şöyle sıralanır: Öğrencilerin, hekimlik mesleğinin insani ve toplumsal sorumluluklarını yerine getiren hekimler olarak yetişmelerine yönelik müfredat programları geliştirmek ve uygulamak. Öğrencilerin sağlık savunuculuğu uygulamaları konusunda bilgilerini ve becerilerini geliştirecek programlar hazırlamak ve uygulamak.  Öğrecileri için hekimlerin topluma yönelik sorumlulukları ve sağlık savunuculuğu alanlarında deneyim kazanabilecekleri faaliyetleri planlamak. Bu hedefler bağlamında Koç Üniversitesi içindeki ilgili yapılarla ve komitenin belirleyeceği Sivil Toplum Kurumları ile işbirliği yapmak ve geliştirilen programların ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve uygulamak.

TIPTA KARİYER KOMİTESİ

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (KUSOM) öğrencilerine tıp eğitimi boyunca rehberlik etmek, kariyer kararlarına tam destek vermek ve mesleki yolculuklarında “bir sonraki adımı” gerçekleştirmelerine yardımcı olmak. CCIM, kişiselleştirilmiş bir kariyer planı oluşturmak için öğrencilerin özel ilgi alanlarını, değerlerini, niteliklerini, becerilerini, ihtiyaçlarını ve tercihlerini dikkate alarak bireysel koçluk/danışmanlık sağlar. Erişilebilir, kapsamlı bir resmi kariyer kaynakları müfredatı oluşturmayı ve çeşitli fakülte, mezunlar ve meslektaşlar forumu arasında bağlantılar kurmayı amaçlar. CCIM, tüm kariyer yollarını eşit derecede değerli görür ve KUSOM öğrencilerini, kendi özel değerleri ve ilgi alanları ile uyumlu bir deneyim bulmak için her ihtimalin peşinden gitmeye teşvik eder. Geleneksel adım adım kariyer modelinin ötesine geçerek ve öğrencilere mezuniyet sonrası tıp eğitimine alternatif bir bakış açısı sunmanın iş gücü ve bilimsel yenilik üreteceğine olan inanmaktadır.

CCIM üyeleri, çeşitli uluslararası programlar ve farklı eğitim geçmişlerine ve kariyerlerine sahip, KUSOM tam zamanlı öğretim üyeleridir (MD) ve kendilerini mentorluk, öğrenci danışmanlığı, temel ve ileri eğitim faaliyetleri ve seçmeli staj koordinasyonu yoluyla öğrencilere kariyer yollarında rehberlik etmeye adamıştır. Komitenin toplantıları yönetmek ve faaliyetleri denetlemek üzere bir başkanı vardır: Prof. Dr. Sinem Ezgi Gülmez (Başkan, Tıbbi Farmakoloji), Prof. Dr. Yasemin Bölükbaşı (Radyasyon Onkolojisi), Doç. Ece Dilege (Genel Cerrahi), Doç. Billur Sezgin Kızılok (Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi), Doç. Dr. İlker Eren (Ortopedi ve Travmatoloji), Dr. Öğr. Üyesi. Banu Oflaz Sözmen (Pediatrik Hematoloji Onkoloji), Öğr. Gör. Dr. Ozan Altuntaş (Kulak Burun Boğaz). Başkan ve üyeler Dekanlık tarafından 3 yıllık bir süre için atanır.

CCIM, kısa dönem etkinlikler düzenler ve uzun vadeli stratejiler geliştirir. Kısa dönem etkinlikleri, KUSOM öğrencilerinin “rol model” tıp uzmanlarıyla buluşup tartışmalarını sağlamak için yılda bir kez gerçekleştirilen “Tıpta Kariyer Günü” etkinliğidir. Uzun dönem stratejileri, kapsamlı bir çevrimiçi araç ve kaynak deposundan oluşan ve öğrenciye kişiselleştirilmiş rehberlik sağlayabilecek güvenilir bir danışmanla işbirliği içinde çalışma fırsatı sağlayan daha yapılandırılmış bir kariyer gelişim planı geliştirmeyi amaçlar.

Daha fazla bilgi ve etkinlikler için CCIM websitesini ziyaret edebilirsiniz: https://ccim.ku.edu.tr

AKADEMİK KARİYER PLANLAMA KOMİTESİ

KÜTF vizyonunu gerçekleştirecek ve devam ettirecek öğretim görevlisi ve adaylarının akademik gelişimini desteklemek ve bu gelişime uygun ortamı sağlamak, gerekli yetkinlikleri edinmelerine ve alanlarında liderlik düzeyine erişebilmelerine destek olmak için akademiyi, üniversiteyi tanıtıcı, spesifik ilgiyi ortaya çıkarıp, geliştirici ve akademik gelişim için yol gösterici rol oynamak.

Komitenin hedef kitlesi iki ana gruptan oluşmaktadır:

1.         Akademik ilgileri olabilecek ancak henüz yönelimlerini tamamlamamış

o    Tıpta uzmanlık öğrencileri,

o    Akademik kadroda olan uzman doktorlar ( instructors),

o    Akademik kadroda olan Dr. Öğretim Üyeleri ( junior faculty),

o    Akademik kadroda olmayan uzman doktorlar,

o    SBE’de kayıtlı ve danışmanı KÜTF’de tam zamanlı öğretim üyesi olan doktora öğrencileri,

o    KUTTAM’da kayıtlı ve danışmanı KÜTF’de tam zamanlı öğretim üyesi olan doktora sonrası ( post-doc) öğrenciler;

2.         KÜTF’de mentor olabilecek deneyimdeki akademisyen öğretim üyeleri.

Komite, bu iki ana gruptaki kişileri mentor-mentee olarak eşlemek yoluyla, belirlenen hedef kitlesindeki genç akademisyen adaylarının akademik kariyerlerinin planlanmasında “bir sonraki adımlarını” gerçekleştirmelerine “kişiye özgü destek mekanizması” oluşturarak mümkün olan en iyi şekilde destek olur, kariyer gelişimlerini izler ve hedeflerine ulaşmaları için gerekli desteği almalarını sağlar. Bir mentee, mentor havuzunda yer alan ve farklı Anabilim Dallarında görev yapan birden fazla sayıda mentor ile eşleşebilir. Komite, talebe bağlı, bağlayıcı olmayarak çalışır ve başvurulacak ilk kurumsal birimi temsil eder. Komite, bütün aktiviteleri sırasında Anabilim Dalı uygulamaları ile çelişmez, bunların üzerine çıkmaz, ancak bunları tamamlayıcı rol oynar. Anabilim Dalı Başkanları gerekli görürlerse komiteden görüş talep edebilirler. Komite, Atama ve Yükseltme Komitesinden bağımsız olarak çalışır. Komitenin, genç akademisyen adaylarına verdiği kişiye özgü ve ileriye yönelik akademik kariyer desteği, destek alan adayların KÜTF ve/veya KUH’ta talep ettikleri/etmeyi planladıkları akademik kadroya atanacakları ya da yükseltilecekleri anlamına gelmez, komite bunun garantörlüğünü üstlenmez, yolunu açmaz, etkisi ya da katkısı olmaz. KÜTF ve KUH’ta akademik atama ve yükseltme, YÖK, KÜ ve KÜTF kuralları ve kriterleri ile ilerleyen ayrı ve bağımsız bir süreçtir.

CGFA üyeleri, çeşitli uluslararası programlar ve farklı eğitim geçmişlerine ve kariyerlerine sahip, KUSOM tam zamanlı kıdemli öğretim üyeleridir. Komitenin, toplantıları yönetmek ve faaliyetleri denetlemek için bir başkanı vardır: Prof. Dr. Sinem Ezgi Gülmez (Başkan, Tıbbi Farmakoloji), Prof. Dr. Kemal Baysal (Biyokimya), Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir (Nöroloji), Prof. Dr. Serhan Tanju (Göğüs Cerrahisi), Prof. Dr. Yavuz Gürkan (Anesteziyoloji ve Reanimasyon). Başkan ve üyeler Dekanlık tarafından 3 yıllık dönem için atanırlar.

CGFA kısa dönem etkinlikleri düzenler ve uzun vadeli stratejiler geliştirir. Kısa süreli etkinlikler, GSHS ve ORPHEUS ile iş birliği ile mentorlar için eğitim faaliyetleri düzenlemekten oluşmaktadır. Uzun vadeli stratejiler, mentor-menti ilişkisini kapsayan daha yapılandırılmış bir kariyer-gelişim planı geliştirmeyi amaçlar.

Daha fazla bilgi ve etkinlikler için CGFA websitesini ziyaret edebilirsiniz: https://cgfa.ku.edu.tr

DEKAN MEKTUBU KOMİTESİ

ABD’de İhtisas başvurusu için istenilen ana dökümanlardan biri olan Deans Letter, 7 sayfalık, Tıp Fakültesi ve Dekanlık perspektifinden açıklayan, Tıp Fakültemizin içeriğini anlatan, başvuran öğrencinin diğer öğrenciler arasındaki yerini ve genel karakter özelliklerinin paylaşıldığı dökümandır. İçeriğinde “öğrenme ve kendini geliştirme, hasta değerlendirmesi, bakımı ve medikal işlem yapma yeteneklerini, sistem içinde ve/veya birlikte çalışabilme, tıbbı bilgi, kişiler arası ilişkiler yetileri ve profesyonellik” bulunan parametreler bu mektubun önemli parçasıdır. Tıp Fakültemizin ülkemizde bu konudaki en üst düzey kurumu olduğu yaygınlıkla kabul edilmektedir. Öğrencilerimizin başarıları en üst düzeyde olup üniversite yerleştirme sınavında %0.01 seviyesindedir. Bu nedenle de, genel prensip olarak, komitemiz, öğrencilerimizin yüksek kapasitesine ve gelecekte akademik olarak çok başarılı olacaklarına olan doğal bir öngörüyle (kişisel bir problem ya da hayati bir konu olmadığı taktirde) son derece güçlü mektupları hakettikleri inancıyla hareket eder.

KOÇ SAĞLIK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA AKADEMİSİ

ATAMA VE YÜKSELTME DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

“Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (KUSOM) Atama ve Yükseltme Değerlendirme Komitesi (CAP) akademik atanma ve yükseltilme sürecinde kullanılacak akademik puan değerlendirmesini oluşturmak ve uygulamak amacı ile oluşturulmuştur. Bir başka deyişle,  CAP komitesinin temel misyonu, KUSOM’da açılan kadrolara başvuran akademisyenlerin akademik kategorilerini ve kabul için gerekli olan akademik puan değerlendirmesini yapacak sistemi oluşturmak ve yürütmektir. Bilginin tutarlılığı ve standart biçimde sunulması, bir öğretim üyesinin atama ve yükseltme sürecinde zaman kaybetmeden ilerlemesinde ve atama ya da yükseltme hakkının objektif olarak belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Bu sebeple, adaylar için standart bir “Özgeçmiş Formu” düzenlenmiş olup, bir öğretim üyesinin başarılarını belirleyebilmenin ve doğru bir şekilde listelemenin yanı sıra, aynı akademik serilerden beklenen performansın objektif biçimde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. CAP komitesi standart formata bağlı kalarak, aday başarılarının uygun değerlendirilmesini ve atama ve yükseltmenin adil bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.”

KUSOM Aday Özgeçmiş Formu’nu indirmek için tıklayınız.

KUSOM Aday Özgeçmiş Formu Akademik Kategoriler açıklamalarını indirmek için tıklayınız.