Eğitim programımız, alandaki gelişmeler ışığında ve öğrencilerimizin konuları en etkili şekilde öğrenmeleri ve özümsemeleri amacıyla sürekli ve sistematik biçimde değerlendirilir. Eğitime başladığımız 2010 yılından itibaren bilimsel ve inovatif yöntemlerle toplanan veriler analiz edilir ve değerlendirmeler sonucunda programın geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması için eğitim programımız düzenli olarak güncellenir. Değerlendirme amacıyla oluşturulmuş komitelerin birbirleriyle entegre şekilde çalıştığı süreç, eğitimden sorumlu dekan yardımcısının gözetiminde ve denetiminde devam eder.

Fakültemizde eğitim değerlendirmesinden sorumlu komitelerimiz şu şekilde sıralanır:

Müfredat Değerlendirme Komitesi, Müfredat Geliştirme Koordinasyon Komitesi, Öz Değerlendirme Komitesi, Öğrenci Ölçme Değerlendirme Komitesi, Klinik Beceriler Komitesi, Öğrenci Değişim Komitesi,  Tıp Öğrencisi Araştırmaları Komitesi, Tıpta Uzmanlık, Yandal Eğitimi Komitesi ve Sosyal Tıp Komitesi, Tıpta Kariyer Komitesi ve Akademik Kariyer Planlama Komitesi.

MÜFREDAT GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Bu komite; Komite Başkanı, ilgili Dekan Yardımcısı,  Kolon, Yıl ve Blok Sorumluları ve her yılı temsilen ikişer öğrencinin katılımıyla oluşur. Bu komitenin asli görevi tüm öğretim üyelerinin katkılarıyla her yıl müfredatın revize edilmesini sağlamaktır. Yıl, blok ve kolon koordinatörleri, bu görevleri devam ettiği sürece komitenin doğal üyesidirler.

Blok Koordinatörlüğü: Tıp Fakültesi müfredatında yer alan her blok, blok koordinatörleri tarafından yürütülür. Blok koordinatörleri, her akademik yıl için -varsa ilgili anabilim dalı başkanın önerisiyle- Dekanlık tarafından görevlendirilirler. Blok koordinatörlerinin görevleri Öğretim Üyesi El Kitabı’nda detaylarıyla yer almaktadır.

Yıl Koordinatörlüğü : Tıp Fakültemizde her yıla ait müfredat, iki koordinatör tarafından koordine edilir. Yıl koordinatörleri, ilgili yılda yer alan blokların koordinatörleriyle ve Dekanlık ile birlikte çalışır. Yıl koordinatörleri, her akademik yıl için Dekanlık tarafından görevlendirilirler. Blok koordinatörlerinin görevleri Öğretim Üyesi El Kitabı’nda detaylarıyla yer almaktadır.

Kolon Koordinatörlüğü : Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2- 5. yıl müfredatını geliştirmek üzere oluşturulmuş kolonların içeriğinden sorumlu koordinatörlerdir. Kolon koordinatörlerimiz, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun profilinin tarifi içerisinde yer alan özellikleri sağlayacak müfredatın geliştirilmesi ve her yıl güncellenmesiyle yükümlüdür. Ayrıca bu müfredatın ÇEP (Çekirdek Eğitim Programı) ve USMLE (United States Medical Licensing Examination) ile uyumunun sağlanması ve müfredatın yıllara göre dağılımının yapılması da kolon koordinatörlerinin görevleri arasındadır.

Tüm kolon koordinatörleri, her yıl en az iki kez komite başkanıyla bir araya gelerek müfredat geliştirme önerilerini dekanlığa raporlarlar.  Kolon sorumluları toplantılarına komite başkanı veya atayacağı bir kişi başkanlık eder.

ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin akreditasyon çalışmalarını koordine etmek amacıyla ‘Öz Değerlendirme Kurulu’ kurulmuştur. Kurul; ilgili Dekan Yardımcısı, görev almak isteyen öğretim üyeleri, öğrenci temsilcisi, mezun temsilcisi ve idari personel temsilcilerinden oluşur. Komitenin ilk görevi, fakültemizin UTEAK akreditasyonu için Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (TEPDAD) başvurusunu gerçekleştirmek ve akreditasyon sürecini  koordine etmektir. Komitenin ve öğretim üyelerimizin özverili çalışmaları sonucunda fakültemiz 2018’de akredite edilmiştir. Görevine devam eden komite, akreditasyondan sonra UTEAK-TEPDAD değerlendirme raporundaki önerileri hayata geçirmek ve ara değerlendirmelere hazırlık yaparak, tüm süreci takip etmekle sorumludur.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Komitenin sorumlulukları sırasıyla şöyledir: Yazılı sınav sorularının her sınavda uygunluğunu kontrol etmek, sınavların prova sınavlarına ve sınav öncesi toplantılarına katılmak, sınav sonrası değerlendirme toplantılarına katılmak, soru bankası oluşturulması, soru bankası için alt yapı, software araştırması yapmak, sözlü sınavların kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, yazılı ve sözlü sınavlarda temsilci üye bulundurmak, öğrencilere sınav yöntemi ve değerlendirmeyle ilgili bilgi verilmesini sağlamak, öğrencilerin sınavlarla ilgili geribildirimlerini değerlendirmek, her blok sonrasında ögrencilerle yapılan sınav değerlendirme derslerinin uygun şekilde yapıldığını takip etmek, fakülte öğrencilerinin TUS ve USMLE sonuçlarını takip etmek, değerlendirmek ve dekanlığa raporlamak.

Komiteyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bu siteyi ziyaret edebilirsiniz.

KLİNİK BECERİLER KOMİTESİ

Komite, klinik becerilerin müfredat içine yerleştirilmesini sağlamak, öğrenim hedeflerine uygun materyal, metot ve senaryoları düzenlemek, SP (Standardized Patient) eğitimi vermek ve SP’lerin sınav tarihlerinde mevcudiyetlerini sağlamak, OSCE ile ilgili blok koordinatörlerine ön eğitim vermek (SP, Klinik Senaryo ve Beceriler), hasta başı eğitimleri ile ilgili hedefleri ve blueprintleri hazırlamak ve bunlar ile ilgili altyapıyı Advanced Learning Center ile koordinasyondan sorumludur.

TIPTA UZMANLIK VE YANDAL EĞİTİMİ KOMİTESİ

Bu komitenin başlıca görevleri;  Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık ve yandal eğitimi organizasyonunu yapmak, gerekli kadro istekleri için hazırlıklar yapmak, asistan karneleri oluşturmak, KUTF özelinde müfredat çalışmalarını TUK ve TUKMOS ile koordine etmektir.

TIP ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOMİTESİ

Komite, 2. sınıftan itibaren tıp öğrencilerinin, Koç Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma projelerine dahil edilmelerinin koordinasyonu, öğrencilerin çalışmalarının takibi, değerlendirilmesi ve raporlanması, akademik yılın ilk gününde, tüm öğretim üyelerinin araştırma projelerini her sınıfa sunmalarının organize edilmesi, ‘Araştırma Günleri’nin organizasyonu, sözlü ve poster sunuların seçilmesi, değerlendirilmesiyle öğrencilerin dahil oldukları her türlü akademik çıktının (makale, sözlü ve poster sunumları vb.) takibinden sorumludur.

SOSYAL TIP PROGRAMLARI KOMİTESİ

Komite, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi başlığı altında belirtildiği şekilde “bütünsel (biyo‐psiko‐sosyal ve kültürel) yaklaşım” sergileyen, “bireyin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme” perspektifinde “bireysel ve toplumsal faydayı” önceleyecek şekilde değişimi ve gelişimi sağlayan nitelikli hekimlerin yetişmesi amacına yönelik programlar hazırlamak ve uygulamakla sorumludur. Bu amaç doğrultusunda çalışma ve sorumlulukları şöyle sıralanır: Öğrencilerin, hekimlik mesleğinin insani ve toplumsal sorumluluklarını yerine getiren hekimler olarak yetişmelerine yönelik müfredat programları geliştirmek ve uygulamak. Öğrencilerin sağlık savunuculuğu uygulamaları konusunda bilgilerini ve becerilerini geliştirecek programlar hazırlamak ve uygulamak.  Öğrecileri için hekimlerin topluma yönelik sorumlulukları ve sağlık savunuculuğu alanlarında deneyim kazanabilecekleri faaliyetleri planlamak. Bu hedefler bağlamında Koç Üniversitesi içindeki ilgili yapılarla ve komitenin belirleyeceği Sivil Toplum Kurumları ile işbirliği yapmak ve geliştirilen programların ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve uygulamak.

TIPTA KARİYER KOMİTESİ

Tıpta Kariyer Komitesi (CCIM), Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (KUSOM) öğrencilerine tıp eğitimi boyunca rehberlik etmek, kariyer kararları için tam destek vermek ve mesleki yolculuklarında “bir sonraki adımı” gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için oluşturuldu.

CCIM, kişiselleştirilmiş bir kariyer planı oluşturmak için kursiyerlerin belirli ilgi alanlarını, değerlerini, niteliklerini, becerilerini, ihtiyaçlarını ve tercihlerini dikkate alarak bireysel koçluk / danışmanlık sağlar. Kariyer kaynakları için erişilebilir, kapsamlı bir resmi müfredat oluşturmayı ve fakülte, mezun ve meslektaşlardan oluşan çeşitli forumlar arasında bağlantılar kurmayı amaçlıyoruz.

CCIM web sitesi

AKADEMİK KARİYER PLANLAMA KOMİTESİ

CGFA, belirlenen hedef grubun genç akademisyen adaylarının akademik kariyer planlamasında bir “kişisel destek mekanizması” kurarak akademik kariyerlerini planlamada “sonraki adımlarını” gerçekleştirmelerine yardımcı olur, kariyer gelişimlerini izler ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için gerekli desteği sağlar. Bir mentee, mentor havuzunda bulunan ve farklı bölümlerde çalışan birden fazla mentorla eşleşebilir. Komite talep üzerine çalışır ve başvuracak ilk kurumsal birimi temsil eder. Komite, tüm faaliyetleri sırasında ilgili bölümün uygulamaları ile çelişmez veya bunları aşmaz, ancak tamamlayıcı bir rol oynar. Bölüm başkanları gerekli gördükleri takdirde komiteden görüş isteyebilirler. Komite, “Atama ve Terfi Komitesi”nden bağımsız olarak çalışır. Komitenin genç akademisyen adaylarına yönelik kişisel ve ileriye dönük akademik kariyer desteği, destek alan adayların KUSOM ve/veya KUH’ta atanacağı veya yükseltileceği anlamına gelmez. Komite bunu taahhüt etmez, garanti etmez veya etkilemez. KUSOM ve KUH’ta akademik atama ve yükselme YÖK, KU ve KUSOM kuralları ve kriterleri ile ilerleyen ayrı ve bağımsız bir süreçtir.

DEKAN MEKTUBU KOMİTESİ

KOÇ SAĞLIK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA AKADEMİSİ

ATAMA VE YÜKSELTME DEĞERLENDİRME KOMİTESİ