Bu yıllarda, temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları entegre bir programla sunulmaktadır.

2020-2021 Akademik Yılı Klinik Öncesi 2. yıla ait ders programı, sınav tarihleri ve ders tanımları aşağıda sunulmuştur.

Ders Tanımları:

IICR 301
Enfeksiyon, İnflamasyon, Hücresel Yanıtlar
Tıbbi mikrobiyolojide temel kavramlar, farmakoloji ve patolojiye giriş. Tıbbi önemi olan bakteriyel, viral, parazitik ve fungal patojenlerin biyolojisi, enfeksiyonların epidemiyolojisi, patojenlerin hastalık yapma özellikleri ve yaptıkları hastalıklar, enfeksiyonlardan korunma yolları, zedelenmeye ve enfeksiyonlara karşı hücrenin verdiği yanıtlar, akut ve kronik iltihap, doku iyileşmesi, hemodinamik bozukluklar ve hemostaz konularını içerir. Ayrıca ilaçlara karşı organizma cevabını etkileyen faktörler ve ilaç metabolizmaları, emilim, dağılım, biyotransformasyon, atılım ve ilaç etki süreleri konuları da işlenecektir.

NEOP 302
Neoplazi, İmmünite, Hematoloji
Neoplazi ve immünolojiye giriş. İyi ve kötü huylu tümörlerin temel morfolojik ve biyolojik özellikleri, kanser gelişiminin moleküler temelleri, normal immün yanıt, immünolojik reaksiyonların mekanizmaları, aşırı duyarlılık, otoimmün hastalıklar ve immün yetmezlik konularını içerir. Ayrıca hematopoetik dokunun gelişimi, beyaz ve kırmızı kan hücrelerine ait hastalıklar, anemiler ve kanama bozuklukları konuları işlenecektir.

MSKL 303
Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları
Kas-iskelet sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları, rehabilitasyon ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; normal kemik metabolizması, kemik gelişim bozuklukları, kemik ve eklemlerin iltihabi hastalıkları, dejeneratif eklem hastalıkları, kemik, kıkırdak ve yumuşak doku tümörleri, romatolojik hastalıklar, dermatolojik hastalıklarda temel bulgular, deri tümörleridir.

RESP 313
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; üst solunum yolu hastalıkları, akciğer enfeksiyonları, tüberküloz, obstrüktif akciğer hastalıkları, interstisiyel akciğer hastalıkları, plevral hastalıklar, üst solunum yolu, akciğer, mediasten ve plevra tümörleri

CARD 314
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Dolaşım sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; kalp yetmezliği, konjenital kalp hastalıkları, iskemik kalp hastalığı, kalp kapağı hastalıkları, kardiyomiyopatiler, hipertansiyon ve hipertansif kalp hastalığı, perikardiyal hastalıklar ve kalp tümörleri, ateroskleroz ve ateroskleroz dışı damar hastalıklarıdır.

GIND 305
Gastrointestinal Hastalıklar
Gastrointestinal sistem hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; özofagus hastalıkları, gastritler, peptik ülser, malabsorbsiyon, enfeksiyoz enterokolitler, iltihabi bağırsak hastalıkları, özofagus, mide, ince bağırsak ve kolon tümörleri; sarılık, viral hepatitler, steatohepatitler, metabolik karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, karaciğer ve safra yolları tümörleri, pankreatit ve pankreas tümörleri.

ERUD 306
Endokrin, Reprodüktif, Ürogenital Hastalıklar
Reprodüktif, ürogenital ve endokrin sistem hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, fizik muayene ve semptomatoloji, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; hormonların sentezi, metabolizması ve klinik etkileri, normal puberte ve seksüel gelişim, obezite, adrenal, tiroit, paratiroit ve hipofiz hastalıkları ve tümörleri; endokrin pankreas ve diabetes mellitus, böbrek hastalıkları ve tümörleri, diyaliz  ve transplantasyon, üriner sistem enfeksiyonları ve  obstrüktif üropati, menstrual siklus, doğum kontrolü, gebelik, vulva, vajina, serviks, uterus ve over hastalıkları ve tümörleri; infertilite, cinsel yolla bulaşan hastalıklar,  meme hastalıkları ve meme tümörleridir.

NRVD 308
Mental Ve Nörolojik  Hastalıklar
Mental ve nörolojik hastalıklara multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları, rehabilitasyon ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; periferik sinir hastalıkları (nöropatiler) ve periferik sinir tümörleri, kas hastalıkları (myopatiler) ve tümörleri, göz hastalıkları ve tümörleri, sinir sisteminin gelişimsel bozuklukları, beyin ve omurilik travmaları, serebrovasküler hastalıklar, santral sinir sistemi enfeksiyonları, demyelinizan hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, disgenetik sendromlar, santral sinir sistemi tümörleri, epilepsi, ağrı fizyopatolojisi, bilişsel fonksiyonlar, bilinç bozukluğu hastalıkları, psikiyatrik hastalıklarda belirti ve bulgular, erişkin ve çocukluk çağının sık görülen psikiyatrik hastalıkları, çocukların, ailenin ve hekimin hastalığa reaksiyonlarıdır.

PUBC 307
Halk Sağlığı
Toplum bazında sağlık kavramı tanıtılacak ve sağlığın ölçütleri irdelenecektir. Konu başlıkları, sağlıklı olma halinin ölçütleri, bir toplumun sağlık parametrelerinin değerlendirilmesi, halk sağlığında kanıta dayalı yaklaşım, dünyada ve Türkiye’de sık görülen halk sağlığı sorunlarının gözden geçirilmesi, sık görülen sorunların önlenmesi için gerekli yaklaşımlar, sağlıkta kalite ölçütleri, sağlık sisteminin yapılanması ve farklı sağlık sistemlerinin karşılaştırılması.

ETPR 312 – II
Etik ve Profesyonelizim
Tıp Fakültesi öğrencilerinin profesyonellik ilkelerini, hastalarla doğru iletişim kurma tekniklerini, fizik muayene becerilerini ve etik prensiplerin klinikteki uygulamalarıını küçük gruplar halinde maketler üzerinde standartize hastalarla, diğer sağlık profesyonelleri ile ve birbirleri ile canlandırma  yöntemleri ile öğrenmesini amaçlayan bir derstir. Tıp fakültesi üçüncü yılında beceri laboratuarlarında ve Koç Üniversitesi Hastanesinde klinik beceri eğitimini içerir.

RMHS 309
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Metodolojisi

Dersin amacı, uygulamalı bir yaklaşımla tıp öğrencileri arasında araştırma kapasitesi oluşturmaktır. RMHS, öğrenci araştırma gruplarının bir araştırma projesi geliştirip, projeyi raporlama aşamasına kadar kendi başlarına bir danışman gözetiminde yürüttüğü, aktif öğrenmeye dayalı, öğrenci merkezli bir yaklaşım benimser.

Kursun genel amaçları şunlardır:

 • Kesitsel, kohort ve vaka kontrol tasarımlarını tanımlamak.
 • Çalışma tasarımları arasındaki farkları ayırt edebilmek
 • Bilimsel bir makaledeki önyargıları yorumlayabilmek
 • Etki tahminlerini tanımlamak (göreceli risk, olasılık oranı, tehlike oranı)
 • Bilimsel çalışmalarda şansın rolünü tanımlamak.
 • Tanımlayıcı istatistikleri tarif etmek
 • İstatistiksel testleri tanımlamak (tek değişkenli ve çok değişkenli)
 • Olasılığı tanımlamak (p değeri)
 • Güven aralıklarını yorumlamak (beceri)
 • Hipotezi tanımlamak (beceri)
 • Anket tasarımının adımlarını tanımlamak
 • Sorgulamaya dayalı anketin önemli yönlerini tanımlamak
 • Sağlam bir anket geliştirmek
 • Bir anketi etkili bir şekilde yönetmenin yollarını tanımlamak
 • Veri toplamak (beceri)
 • Çalışma bulgularını görselleştirmek (beceri)
 • Toplanan verileri analiz etmek (beceri)
 • Bir rapor yazmak (beceri)
 • Bulguları sunmak (beceri)