Ders Tanımları:

PEDI 403
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bu staj tıp öğrencilerinin aşağıdaki konularda becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir:

  1. Yenidoğan, çocuk ve adolesan gelişimi, sağlığı ve hastalıkları hakkında genel bilgiler
  2. Pediatride koruma, tanı ve tedavi yöntemleri
  3. Beslenme (anne sütü, ek besinler), büyüme, aşılama, tarama programları
  4. Genetik, yapısal, metabolik hastalıklar
  5. Çocukluk çağının enfeksiyöz, hematolojik, onkolojik, solunum, kalp-damar, gastrointestinal, renal, romatolojik, metabolik, alerjik, nörolojik ve endokrin hastalıklarında hikaye alma, fizik muayene, laboratuar incelemeleri ve güncel tedavi yöntemleri
  6. Çocukluk çağı cerrahi hastalıklarına yaklaşım

OBGY 404
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın sağlığı, üreme endokrinolojisi ve kısırlık, yardımcı üreme teknikleri, gebelik, doğum eylemi ve doğum, normal ve anormal gebelikler, genital organ hastalıkları, cinsel yoldan bulaşan hastalıklar, jinekolojik onkoloji, jinekolojik hastalıklarda tanı ve tedavi.

SURG 401
Genel Cerrahi

Cerrahi problemlerin patofizyolojisi, sıvı ve elektrolit yönetimi, şok, hemostaz konularında temel bilgiler, klinik belirti ve bulguların ayrıntılı analizi, tanı yöntemleri ve değişik organ sistemlerinin (gastrointestinal, hepatobiliyer, endokrin gibi) hastalıklarının cerrahi ve tıbbi tedavileri. Konferanslar, vaka sunumları, dersler yanı sıra laboratuvarlar, radyoloji ve görüntüleme bölümleri, klinikler, acil servis, ameliyathanede uygulamalı eğitim verilecektir.

IMED 410
Dahiliye

Hasta ve yakınları ile sağlıklı ve doğru iletişim kurma, genel dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları alanlarında hikaye alma ve fizik muayene teknikleri, laboratuar testlerinin amaca yönelik kullanımı, tüm hasta bilgilerinin doğru yorumlanması. Sık ve önemli tıbbi hastalıklar, hastalıkların belirti ve bulguları, laboratuvar metotları ve görüntüleme yöntemleri. Akut ve kronik hastalıklar ile bunların tedavisi.

RPHM 406
Rasyonel Farmakoterapi

Bu staj, K-ilaç listesi adlı kişisel ilaç formüleri oluşturarak tıp öğrencilerinin reçete yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Rasyonel farmakoterapi ilkeleri, stajın temelinde yer almaktadır. Öğrenciler, şu dört kritere dayanarak çok özellikli bir yarar tablosu kullanırlar ve belirli bir endikasyon için ilaçları seçerler: etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyet. K-ilaç listesinin yararları daha sonra farklı durumlarda tartışılır. Öğrenciler mezun olduktan sonra en sık görülen endikasyonlar için K-ilaç listelerini oluşturmaya teşvik edilir. Staj, rol yapma etkinliklerinden ve olgu tartışmalarından oluşur ve probleme dayalı öğretim (PDÖ) oturumları olarak düzenlenir. Öğrencilerin internet ve basılı kaynakları kullanmaları ve oturumlar sırasında ve sonrasında görevlerini tamamlamaya hazır olmaları teşvik edilir. Staj sonunda öğrenci, Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) ile değerlendirilir.
Bu stajın sonunda öğrenciler şunları yapabilir:
1) K-ilaç listesi konseptinin bileşenlerini tanımlamak.
2) Belirli bir endikasyon için bir K-ilacı seçerek adım adım aktif olarak deneyimlemek.
3) Kriterlere göre belirli bir endikasyon için etkili ilaç gruplarını karşılaştırmak.
4) Bir reçete yazarak tedaviye başlamak.
5) Tedaviyi izlemek.
6) Sonucu değerlendirmek.

Anabilim Dalımız, 2019-2020 akademik yılından itibaren Birleşik Krallık Farmakoloji Derneği tarafından geliştirilmiş “Reçete Yazma Becerisinin Değerlendirilmesi” (British Pharmacology Society-Prescribing Skills Assessment, BPS-PSA) sistemini Rasyonel Farmakoterapi stajına entegre etmiştir ve BPS-PSA ile akademik iş birliği devam etmektedir. PSA, reçete yazan hekimlerin, ilaçların güvenli ve etkili kullanımı konusundaki yetkinliklerini değerlendirmeyi amaçlar. BPS-PSA’nın müfredata entegrasyonu, öğrencilerin reçete yazma becerilerini geliştirmelerini desteklemekte ve uluslararası bir ortamda kıyaslama yapılmasına olanak tanımaktadır. BPS-PSA ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için şu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:  https://www.bpsassessment.com

MEDI 409
Klinik Etik

Klinik Etik Stajı, Dax olgusu hakkında belgesel bir film izlemenin ardından olgu hakkında öğrencilerin fikirlerini yazmaları ve olguyu tartışmaları ile başlamaktadır. Sonraki günlerde her öğrenci kendi ilgi alanı ile örtüşen ve etik ikilem içeren bir olguyu hazırlayarak arkadaşlarına sunmakta ve tartışmaktadır. Olgular genelde Aydınlatılmış Onam, Klinik Araştırmalar, Denek Hakları, Organ ve Doku Aktarımları, Beyin Ölümü, Gebeliğin Sonlandırılması, Yaşamın sonundaki kararlar, Hekim Yardımı ile İntihar, Üremeye Yardımcı Tekniklerdeki etik sorunlar / ikilemler, Meslek Sırrı, Mahremiyet Hakkı, HIV / AIDS, Hasta Hakları, Onkoloji ve Etik konularından oluşmaktadır. Tartışmalar temel etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilip, tıp alanında insan bilimleri (Medical Humanities) anlayışı / bakış açısı ile de zenginleştirilmektedir.