Tıp Fakültesinin 1. Yıl Öğretim Programı, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine verilen Çekirdek Programı ve bazı alan derslerini içerir. Çekirdek Program, farklı altyapılara sahip öğrencileri farklı akademik çalışmalar ile geliştirmeyi ve bölümler arası etkileşimi en üst düzeye taşımayı, bu şekilde öğrencilerin hayata en iyi şekilde hazırlanmalarını hedefleyen bir eğitim anlayışıdır. Çekirdek programın içerdiği derslerle birlikte verilen alan derslerinin amacı, Tıp Fakültesi öğrencilerini tıp eğitimi için gereken bazı yetkinliklerle donatmaktır.
Tıp Fakültesi öğrencilerinin 1. yılda almaları gereken dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ders Tanımları:

MEDI 101*
Tıbbın Bilimsel Temelleri I
Tıp Fakültesi 1. sınıf ve İngilizce Hazırlık sınıfındaki Tıp Fakültesi öğrencileri için, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişimini öğrencilerle buluşturmaya yönelik seminer serileri yer almaktadır. Sağlık ve toplum etkileşiminin özel olarak ele alındığı oturumlar düzenlenmektedir. Bu seminerlerin temel hedefi sağlık, hastalık ve hekimlik uygulamaları hakkında farklı disiplinlerin perspektifinden deneyimleri ve çeşitli örnek durumlar hakkında farkındalık yaratmak, öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmak ve hekimlik pratiğinde sağlığın sosyal ve kültürel belirleyicilerin rolünü bireysel ve toplumsal düzeyde tanımlayabilmelerini sağlamaktır. Her seminer 1 saat sürecek olup, öğrencilerin devamlılığını gerektirmektedir. Öğrenciler devamlılıklarına göre “geçti veya kaldı” olarak değerlendirileceklerdir.

MEDI 102*
Tıbbın Bilimsel Temelleri II
Tıp Fakültesi 1. sınıf ve İngilizce Hazırlık sınıfındaki Tıp Fakültesi öğrencileri için, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişimini öğrencilerle buluşturmaya yönelik seminer serileri yer almaktadır. Sağlık ve toplum etkileşiminin özel olarak ele alındığı oturumlar düzenlenmektedir. Bu seminerlerin temel hedefi sağlık, hastalık ve hekimlik uygulamaları hakkında farklı disiplinlerin perspektifinden deneyimleri ve çeşitli örnek durumlar hakkında farkındalık yaratmak, öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmak ve hekimlik pratiğinde, sağlığın sosyal ve kültürel belirleyicilerin rolünü bireysel ve toplumsal düzeyde tanımlayabilmelerini sağlamaktır. Her seminer 1 saat sürecek olup, öğrencilerin devamlılığını gerektirmektedir. Öğrenciler devamlılıklarına göre “geçti veya kaldı” olarak değerlendirileceklerdir.

ACWR 101
Temel Akademik Yazı Teknikleri
Akademik yazı kuralları, içerik, düzen ve üslup. Bilimsel kaynaklardan alıntı ve faydalanma için uygun standartlar. Farklı ders temaları ile eleştirel okuma, analiz ve içeriği anlama becerilerinin güçlendirilmesi.

ACWR 106
Bilim ve Teknoloji Alanında Yazma Becerileri
ACWR 101 dersini temel alarak bilim ve teknoloji alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

CHEM 103
Genel Kimya
Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 200
Sağlık Bilimlerinde Organik Kimya
Sağlık bilimleri öğrencileri için gerekli temel ve uygulamalı organik kimya konuları. Alifatik ve aromatik hidrokarbonlar; alkol, fenol ve eterler; aldehit, keton ve kiral moleküller; karboksilik asitler ve esterler; aminler ve amidler; amino asitler ve proteinler; karbonhidratlar; polimerler ve polimerik biyomalzemeler; organik moleküllerin analizlerinde kullanılan yöntemler (spektroskopik yöntemler: UV, IR ve NMR; kromatografik yöntemler: TLC, GC, HPLC ve GPC).

MEDI 110
Tıp Biliminin Hücresel ve Moleküler Temelleri I
Tıp biliminin biyokimyasal ve moleküler temelleri. Ağırlıklı olarak ele alınacak konular hücrelerin kimyasal bileşenleri, hücresel makromoleküller, protein fonksiyonu ve analizi, enzimler ve antikorlar, nükleik asitler, santral dogma, gen ifadesinin kontrolü, rekombinant DNA teknikleri ve genom mühendisliğinin temel prensipleri olacaktır. Eş zamanlı laboratuvar pratikleri bu konseptleri deneysel olarak inceleyecektir.

MEDI 111
Tıp Biliminin Hücresel ve Moleküler Temelleri II
Tıp biliminin hücresel ve genetik temelleri. Ağırlıklı olarak ele alınacak konular hücre içi organellerin fonksiyonu, hücresel sinyal yolakları, hücre döngüsü, apoptoz, gelişimsel biyoloji, Mendel kanunları, insan genetiği ve genetik hastalıkların incelenmesi, populasyon genetiği ve evrim, genomik ve biyoinformatik analizlere giriş olacaktır. Eş zamanlı laboratuvar pratikleri bu konseptleri deneysel olarak inceleyecektir.

MEDI 120
Medikal Fizik
Bu ders sağlık profesyonellerine fiziğin temel prensiplerini anlatmak ve biyofiziğin temel konseptleri ve temel noktalarına giriş yapmak üzere  dizayn edilmiştir. Ders mantıksal sıra içinde, temel termodinamik ve transport konseptleri içerecek şekilde insan fizyolojisi ve iyileştirici ve destek sistemlerde yeralan vücut harici cihazlar, yapay organlar ve biyoyapay sistemler üzerinde temel farmakokinetik modellemenin temel biyofiziksel konseptlerini aktaran  bir temele sahiptir ve ardından ek olarak dalga teorisi, elektrik ve manyetizma konularına da temel giriş yapılmaktadır.

MATH 201
İstatistik
Tanımsal istatistik; ilişkilendirme kuralları, korelasyon, basit regresyon; olasılık teorisi, koşullu olasılık, bağımsızlık; rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları; örnekleme dağılımları; tahminleme; karar alma (güven aralıkları ve hipotez testleri). Konular bilgisayar uygulamaları ile desteklenmiştir.

SOSC
Sosyal Bilimler
Bu bilgi alanı psikoloji, antropoloji, sosyoloji, siyasi bilimler ve arkeoloji gibi insan davranışlarını ve sosyal yapıların işlev ve etkileşimlerini ele alan konuları kapsamaktadır.

HUMS
İnsani Bilimler
Bu bilgi alanı tarih ve felsefe gibi düşünce, kültür ve toplumu şekillendiren konuları kapsamaktadır. İnsani bilimler çekirdek dersleri, içinde tarih, felsefe ve edebiyatın da bulunduğu geniş bir alanı kapsar. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini besler ve alışılmış düşünce kalıplarının dışına çıkmalarını teşvik eder.

ECSA
Ekonomi ve Stratejiye Dayalı Analiz
Bu bilgi alanı bireyler ve kurumlar arasında ilişkileri ekonomi ve stratejiye dayalı olarak inceleyen konuları kapsamaktadır.

UNIV  199 – Python İle Programlamaya Giriş

Python programlama dilini kullanarak programlamaya genel bir giriştir. Mantıksal olarak sıralanmış adımları kullanarak problem çözmenin temel bileşenleri keşfedilir ve bunlar disiplinler arası problemlere uygulanır. Programların algoritmik tasarımında ve Python’da uygulanmasında sağlam bir temel kazanılır.

TURK 100
Türkçe: Anlatı ve Yazı
Bu ders, öğrencilerin, ana dillerinde sözlü ve yazılı ustalıklarını artırmak amacıyla tasarlanmış iki ayrı alt birim içermektedir. Amaç, bilimsel ve mesleki iletişimlerinde yüksek düzeyde etkinlik kazanmalarını sağlamaktır. İlk alt birimde, öğrenciler hem bilgilendirici hem de ikna edici konuşma üsluplarının teknik yönlerini öğrenmektedirler. İkinci alt birim ise, öğrenciye, eleştirel düşünce becerisi, analitik okuma ve açıklayıcı anlatım kazandırmayı amaçlamakta ve özellikle yazı üslubunun iyileştirilmesi ve etkili yazım üzerine yoğunlaşmaktadır.

ASIU
Estetik ve Yorumlamaya Dayalı Bakış
Bu alanda sunulacak derslerin temel amacı, öğrencilerimizin çeşitli sanat dalları ile ifade edilen duygu, düşünce ve görüşlerin değerlendirilmesinde zengin bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.

HIST 300
Modern Türkiye Tarihi
19.YY’dan 2000’lere kadar Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin incelenmesi. İmparatorluklar ve Ulus Devletler; Vatandaşlık ve Azınlıklar; Laiklik; Seçimler ve Demokrasi konularının modüler çalışılması. Türkiye tarihinin evrensel fikirlerle anlatılmasının hedeflenmesi.