1.Yıl Freshman

Tıp Fakültesinin 1. Yıl Öğretim Programı, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine verilen Çekirdek Programı ve bazı alan derslerini içerir. Çekirdek Program, farklı altyapılara sahip öğrencileri farklı akademik çalışmalar ile geliştirmeyi ve bölümler arası etkileşimi en üst düzeye taşımayı, bu şekilde öğrencilerin hayata en iyi şekilde hazırlanmalarını hedefleyen bir eğitim anlayışıdır. Çekirdek programın içerdiği derslerle birlikte verilen alan derslerinin amacı, Tıp Fakültesi öğrencilerini tıp eğitimi için gereken bazı yetkinliklerle donatmaktır.


Tıp Fakültesi öğrencilerinin 1. yılda almaları gereken dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ders Tanımları:

Tıp Fakültesi 1. sınıf ve İngilizce Hazırlık sınıfındaki Tıp Fakültesi öğrencileri için, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişimini öğrencilerle buluşturmaya yönelik seminer serileri yer almaktadır. Sağlık ve toplum etkileşiminin özel olarak ele alındığı oturumlar düzenlenmektedir. Bu seminerlerin temel hedefi sağlık, hastalık ve hekimlik uygulamaları hakkında farklı disiplinlerin perspektifinden deneyimleri ve çeşitli örnek durumlar hakkında farkındalık yaratmak, öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmak ve hekimlik pratiğinde sağlığın sosyal ve kültürel belirleyicilerin rolünü bireysel ve toplumsal düzeyde tanımlayabilmelerini sağlamaktır. Her seminer 1 saat sürecek olup, öğrencilerin devamlılığını gerektirmektedir. Öğrenciler devamlılıklarına göre “geçti veya kaldı” olarak değerlendirileceklerdir.

Tıp Fakültesi 1. sınıf ve İngilizce Hazırlık sınıfındaki Tıp Fakültesi öğrencileri için, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişimini öğrencilerle buluşturmaya yönelik seminer serileri yer almaktadır. Sağlık ve toplum etkileşiminin özel olarak ele alındığı oturumlar düzenlenmektedir. Bu seminerlerin temel hedefi sağlık, hastalık ve hekimlik uygulamaları hakkında farklı disiplinlerin perspektifinden deneyimleri ve çeşitli örnek durumlar hakkında farkındalık yaratmak, öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmak ve hekimlik pratiğinde, sağlığın sosyal ve kültürel belirleyicilerin rolünü bireysel ve toplumsal düzeyde tanımlayabilmelerini sağlamaktır. Her seminer 1 saat sürecek olup, öğrencilerin devamlılığını gerektirmektedir. Öğrenciler devamlılıklarına göre “geçti veya kaldı” olarak değerlendirileceklerdir.

Akademik yazı kuralları, içerik, düzen ve üslup. Bilimsel kaynaklardan alıntı ve faydalanma için uygun standartlar. Farklı ders temaları ile eleştirel okuma, analiz ve içeriği anlama becerilerinin güçlendirilmesi.
ACWR 101 dersini temel alarak bilim ve teknoloji alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

Sağlık bilimleri öğrencileri için gerekli temel ve uygulamalı organik kimya konuları. Alifatik ve aromatik hidrokarbonlar; alkol, fenol ve eterler; aldehit, keton ve kiral moleküller; karboksilik asitler ve esterler; aminler ve amidler; amino asitler ve proteinler; karbonhidratlar; polimerler ve polimerik biyomalzemeler; organik moleküllerin analizlerinde kullanılan yöntemler (spektroskopik yöntemler: UV, IR ve NMR; kromatografik yöntemler: TLC, GC, HPLC ve GPC).
Tıp biliminin biyokimyasal ve moleküler temelleri. Ağırlıklı olarak ele alınacak konular hücrelerin kimyasal bileşenleri, hücresel makromoleküller, protein fonksiyonu ve analizi, enzimler ve antikorlar, nükleik asitler, santral dogma, gen ifadesinin kontrolü, rekombinant DNA teknikleri ve genom mühendisliğinin temel prensipleri olacaktır. Eş zamanlı laboratuvar pratikleri bu konseptleri deneysel olarak inceleyecektir.
Tıp biliminin hücresel ve genetik temelleri. Ağırlıklı olarak ele alınacak konular hücre içi organellerin fonksiyonu, hücresel sinyal yolakları, hücre döngüsü, apoptoz, gelişimsel biyoloji, Mendel kanunları, insan genetiği ve genetik hastalıkların incelenmesi, populasyon genetiği ve evrim, genomik ve biyoinformatik analizlere giriş olacaktır. Eş zamanlı laboratuvar pratikleri bu konseptleri deneysel olarak inceleyecektir.
Bu ders sağlık profesyonellerine fiziğin temel prensiplerini anlatmak ve biyofiziğin temel konseptleri ve temel noktalarına giriş yapmak üzere dizayn edilmiştir. Ders mantıksal sıra içinde, temel termodinamik ve transport konseptleri içerecek şekilde insan fizyolojisi ve iyileştirici ve destek sistemlerde yeralan vücut harici cihazlar, yapay organlar ve biyoyapay sistemler üzerinde temel farmakokinetik modellemenin temel biyofiziksel konseptlerini aktaran bir temele sahiptir ve ardından ek olarak dalga teorisi, elektrik ve manyetizma konularına da temel giriş yapılmaktadır.
Tanımsal istatistik; ilişkilendirme kuralları, korelasyon, basit regresyon; olasılık teorisi, koşullu olasılık, bağımsızlık; rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları; örnekleme dağılımları; tahminleme; karar alma (güven aralıkları ve hipotez testleri). Konular bilgisayar uygulamaları ile desteklenmiştir.
Bu bilgi alanı psikoloji, antropoloji, sosyoloji, siyasi bilimler ve arkeoloji gibi insan davranışlarını ve sosyal yapıların işlev ve etkileşimlerini ele alan konuları kapsamaktadır.
Bu bilgi alanı tarih ve felsefe gibi düşünce, kültür ve toplumu şekillendiren konuları kapsamaktadır. İnsani bilimler çekirdek dersleri, içinde tarih, felsefe ve edebiyatın da bulunduğu geniş bir alanı kapsar. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini besler ve alışılmış düşünce kalıplarının dışına çıkmalarını teşvik eder.
Bu bilgi alanı bireyler ve kurumlar arasında ilişkileri ekonomi ve stratejiye dayalı olarak inceleyen konuları kapsamaktadır.
Python programlama dilini kullanarak programlamaya genel bir giriştir. Mantıksal olarak sıralanmış adımları kullanarak problem çözmenin temel bileşenleri keşfedilir ve bunlar disiplinler arası problemlere uygulanır. Programların algoritmik tasarımında ve Python’da uygulanmasında sağlam bir temel kazanılır.
Bu ders, öğrencilerin, ana dillerinde sözlü ve yazılı ustalıklarını artırmak amacıyla tasarlanmış iki ayrı alt birim içermektedir. Amaç, bilimsel ve mesleki iletişimlerinde yüksek düzeyde etkinlik kazanmalarını sağlamaktır. İlk alt birimde, öğrenciler hem bilgilendirici hem de ikna edici konuşma üsluplarının teknik yönlerini öğrenmektedirler. İkinci alt birim ise, öğrenciye, eleştirel düşünce becerisi, analitik okuma ve açıklayıcı anlatım kazandırmayı amaçlamakta ve özellikle yazı üslubunun iyileştirilmesi ve etkili yazım üzerine yoğunlaşmaktadır.
Bu alanda sunulacak derslerin temel amacı, öğrencilerimizin çeşitli sanat dalları ile ifade edilen duygu, düşünce ve görüşlerin değerlendirilmesinde zengin bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.
19.YY’dan 2000’lere kadar Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin incelenmesi. İmparatorluklar ve Ulus Devletler; Vatandaşlık ve Azınlıklar; Laiklik; Seçimler ve Demokrasi konularının modüler çalışılması. Türkiye tarihinin evrensel fikirlerle anlatılmasının hedeflenmesi.