Book/Book Sections

Access the scientific publications produced by our Koç University School of Medicine academic staff on this page.
 • Üroonkoloji Kitabı (2. Baskı).Editörler: Haluk Özen, Levent Türkeri, Yaşar Bedük, Çağ Çal.Üroonkoloji Derneği Yayınları, 2017, Ankara.Bölüm 48: Prostat Kanserinde Tümör Belirleyiciler, sayfa: 697-711.Tarık Esen, Ömer Acar
 • Uğur Selek, Gökhan Özyiğit.Principles and Practice of Urooncology.Offers clear, up-to-date guidance on the management of urological malignancies.ISBN 978-3-319-56114-1
 • Tarık Esen, Ömer Acar. Türk Üroloji Akademisi, Böbrek Kanseri Güncelleme Kitabı. Radikal nefrektomide nelere dikkat ediyorum? Türk Üroloji Derneği yayınları, 2016
 • Tarık Esen, Ömer Acar. Türk Üroloji Akademisi, Robotik Cerrahi Güncelleme Kitabı.Robotik radikal prostatektomide pelvik lenf nodu diseksiyonu.Türk Üroloji Derneği yayınları, 2017
 • Tarık Esen, Ömer Acar. Tips for open surgical approach to kidney,Practical Tips in Urology.Editors: Abhay Rane, Burak Turna, Riccardo Autorino, Jens J. Rassweiler.Springer, 2017, ISBN: 978-1-4471-4347-5 (Print) 978-1-4471-4348-2 (Online).
 • Peter Alken, Tarık Esen.How and When Do I Need to Perform an Exploratory Laparotomy After Major,Urological Surgery?Practical Tips in Urology. Editors: Abhay Rane, Burak Turna, Riccardo Autorino, Jens J. Rassweiler. Springer, 2017, ISBN: 978-1-4471-4347-5 (Print) 978-1-4471-4348-2 (Online).
 • Şar V (2016): The psychiatric comorbidity of dissociative identity disorder: An integrated look. In: Shattered but Unbroken: Voices of Triumph and Testimony. Eds: A. P. van der Merwe & V. Sinason. Karnac Press, London, pp.181-210.
 • Ulusu NN. Enzyme kinetics, Biochemistry (Akademisyen Tıp Kitapevi) Temel bilimler serisi Palme Ankara 2013
 • Ulusu NN. Metabolism, Biochemistry (Akademisyen Tıp Kitapevi) Temel bilimler serisi Palme Ankara 2013
 • Ulusu NN. Bioenergetics, Biochemistry (Akademisyen Tıp Kitapevi) Temel bilimler serisi Palme Ankara 2013.
 • Ulusu NN. Pentose phosphate pathway, Uronic acid pathway and Metabolism of Monosaccharides and disaccharides, Biochemistry (Akademisyen Tıp Kitapevi) Temel bilimler serisi Palme Ankara 2013.
 • Acar Ö. Cezayirli F. Esen T. Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisi Bölüm adı: Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirme.Türk Üroloji Derneği/Türk Üroloji Akademisi Yayını No: 1.Editör: Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu
 • Sezgin B. A Better Understanding of Hypercoagulability in the Microsurgical Setting. In: M.A. Shiffman (ed.), Breast Reconstruction: Art, Science and New Clinical Concepts. Springer International Publishing, Switzerland, 2016.
 • Balık E. Robotic and patient positioning, instrumentation and trocar placement. H. Ross et al. (eds.), Robotic Approaches to Colorectal Surgery,DOI 10.1007/978-3-319-09120-4_5 ( Springer)
 • Onal S, Tugal-Tutkun I. Behçet Disease. In: Biswas J ed. Recent Advances in uveitis. New York, Springer; 2014
 • Ergonul O. Can F. Madoff L. Akova M. (Eds). Emerging Infectious Diseases: Clinical Case Studies, Elsevier, 2014
 • Ozer AF, Kaner T, Bozdogan C. Sagittal Balance in the Spine.Turkish Neurosurgery, Vol: 24, Supplement: 1, 2014. pp.13-19.
 • Ozer AF, Kaner T, Senol M.Adult Deformity. Turkish Neurosurgery, Vol: 24, Supplement: 1, 2014. pp.53-61.
 • Kaner T, Ozer AF, Elıas C. Iatrogenic Spinal Deformities. Turkish Neurosurgery, Vol: 24, Supplement: 1, 2014. pp. 75-83.
 • Ozer AF, Oktenoglu T. Dynamic and Dynamic-Hybrid Instrumentation in Deformity Surgery. Turkish Neurosurgery, Vol: 24, Supplement: 1, 2014. pp.84-97.
 • Bagci-Onder T, “Neural stem cells as therapeutic delivery vehicles for malignant brain tumors”, Stem Cells and Regenerative Medicine: Progress and Challenges. Springer Science+Business Media, 2013. Pg: 253-277.
 • Bagci-Onder T, “Stem cell based combination therapies for cancer: Systemic delivery of a PI3K/mTOR inhibitor and stem cell mediated delivery of TRAIL in brain tumors”, Stem Cell Based Therapeutics for Cancer. Wiley Blackwell, 2013. Pg: 219-234.
 • Özer AF, Kaner T. Omurgada Sagital Denge. Türk Nörosirürji Dergisi, Cilt: 23, Ek Sayi: 2, 2013. pp.13-18.
 • Özer AF, Kaner T. Adult Deformite. Türk Nörosirürji Dergisi , Cilt: 23, Ek Sayi: 2, 2013. pp. 52-60.
 • Kaner T, Özer AF. Iatrojenik Spinal Deformiteler. Türk Nörosirürji Dergisi, Cilt: 23, Ek Sayi: 2, 2013. pp. 74-82.
 • Ulusu N. Biyokimya. Enzim Kinetiği. Akademisyen Tıp Kitapevi 2013. pp. 63-71.
 • Ulusu N. Biyokimya. Metabolizma. Akademisyen Tıp Kitapevi 2013. pp. 71-75.
 • Ulusu N. Biyokimya. Biyoenerjetik. Akademisyen Tıp Kitapevi 2013. pp. 75-83.
 • Ulusu N. Biyokimya. Pentoz, Fosfat Metabolik Yolu, Üronik Asit Metabolik Yolu, Monosakkaritlerin ve Disakkaritlerin Metabolizması.Akademisyen Tıp Kitapevi 2013. pp. 123-129.
 • Mandel NM. Nüks epitelyal over kanserlerinde kemoterapi. Jinekolojik Onkoloji, Editör: Ayhan A, Yardımcı Editörler: Dursun P, Gültekin M, Taşkıran Ç. Güneş Tıp Kitabevleri, 523-525; 2013.
 • Mandel NM, Ece T. Ulusal Akciğer Kanseri Kongre Kitabı Ankara, 2013.
 • Mandel NM, Yard. Ed. Taşkıran Ç. Sık Görülen Jinekolojik Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar , I. Basım, İstanbul, 2013.
 • Mandel NM, Demir G. Erken evre akciğer kanserinde adjuvant kemoterapi. Editörler Mandel NM, Ece T. Ulusal Akciğer Kanseri Kongre Kitabı, Ankara, 2013. syf. 53-56.
 • Topkan E, Parlak C, Guler OC, Onal C, Selek U. Eşzamanlı Definitif Kemoradyoterapi Uygulanan Non-Anemik Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Tedavi Sırasında Hemoglobin Düzeylerinde Değişimin Hastalık Prognozuyla İlişkisi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf.306.
 • Bayrak Y, Dilege Ş. Süperior Sulkus Tümörlerinde posterior yaklaşım.Göğüs Cerrahisi. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği. Ed. İlker Ökten, Hasan Şevket Kavukçu, İstanbul Tıp Kitapevi Yayınları: 2013. syf. 619- 627.
 • Tugal-Tutkun I, Onal S, Foster CS. Imaging studies for uveitis. In: Foster CS, Vitale AT, eds. Diagnosis and Treatment of Uveitis. 2nd edition. New Delhi, Jay Pee Brothers Medical Publishers: 2013. pp.131-191.
 • Tabak L, Kumbasar ÖÖ. Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları. Toraks Kitapları , Sayı 17, Mayıs 2013.
 • Topkan E, Parlak C, Guler OC, Selek U. Evre IIIB Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Eşzamanlı Kemoradyoterapi Sırasında Gelişen Kilo Kaybı Kötü Sağkalımla İlişkilidir: 425 Hastanın Retrospektif Değerlendirmesi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 307.
 • Topkan E, Parlak C, Guler OC, Onal C, Selek U, Ozyilkan O. Definitif Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Evre IIIB Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Tedavi Öncesi Yüksek Trombosit Sayısı Kötü Prognoz İşaretidir. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 309.
 • Parlak C, Guler OC, Onal C, Selek U, Topkan E. Tedavi Öncesi Lökositozun Eşzamanlı Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Lokal İleri Evre Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Prognoza Etkisi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 331.
 • Keskin M, Meric S, Ucuncu M, Sivrikoz E, Ağcaoğlu O, Türker B, Yamaner S, Buğra D, Büyükuncu Y, Sokucu N, Akyüz A, Balık E. Sağ Kolon ve Sol Kolon Kanseri Farklı mıdır? Laparoskopik Cerrahi Açık Cerrahiden Üstün müdür? IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 57.
 • Keskin M, Sivrikoz E, Bayraktar A, Ağcaoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Akyüz A, Buğra D, Balık E. Rektum Kanseri Cerrahisinde İntersfinkterik Rezeksiyonlar Onkolojik Sonuçları Ne Yönde Etkilemekte? IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf.61.
 • Keskin M, Sivrikoz E, Bayraktar A, Tükenmez M, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D, Balık E. Rektum Kanseri Cerrahisinde Mezorektum Bütünlüğünün Önemi Nedir? İnkomplet Mezorektum Herşeyin Sonu mu? IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 62.
 • Özgen G, Bilge O, Rozanes İ, Yaltı T, Buğra D. Eş Zamanlı Rezeksiyon Uygulanan Kolorektal Kanser ve Karaciğer Metastazlı Hastalarda Risk Etkenleri. Erken Dönem Sonuçlarımız. IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya ,2013. syf. 66.
 • Keskin M, Bayram O, Gök AFK, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Buğra D, Balik E. Pelvik Anastomoz Kaçaklarına Endoskopik (Endo- Sponge®) Tedavi Yaklaşımı ve Sonuçları. IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 70.
 • Salihoglu A, Ozbalak M, Keskin D, Tecimer T, Soysal T, Ferhanoglu B. An Unusual Presentation of a Chronic Lymphocytic Leukemia Patient with 17p Deletion After Reduced-Intensity Transplantation: Richter Syndrome and Concomitant Graft-Versus-Host Disease-Case Report. Transplant Proc, 2013.
 • Salihoglu A, Hatemi I, Senel TE, Aki H, Ferhanoglu B.Massive gastrointestinal bleeding during the course of chronic myelomonocytic leukemia. J Gastrointestin Liver Dis, 2013.
 • Ozbalak M, Tokatli I, Ozdemirli M, Tecimer T, Cem Ar M, Ornek S, Koroglu A, Laleli Y, Ferhanoglu B. Is valganciclovir really effective in primary effusion lymphoma: Case report of an HIV(-) EBV(-) HHV8(+) patient. Eur J Haematol, 2013.
 • Keskin M, İbrikçi S, Memişoğlu E, Bayraktar A, Sökücü N, Buğra D, Bulut T, Yamaner S, Balık E. Rekto ve Poş Vajinal Fistüllerde Tedavi Sonuçları: 77 Olgunun Değerlendirilmesi IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 71.
 • Keskin M, Memişoğlu E, Balık E, Bulut T, Yamaner S, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A. Polipozis Sendromları ile İlişkili Abdominal Yerleşimli Desmoid Tümörlerinde Tedavi: Tek Merkez Deneyimi ile 14 Olgunun Sonuçları IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 80.
 • Keskin M, Yüksel S, Balık E, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Buğra D. Perianal Kondilomda Cerrahi Tedavi Seçenekleri ve Sonuçları: 30 Olgunun Analizi IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 88.
 • Keskin M, Baysal A, Ağcaoğlu O, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu T, Buğra D, Akyüz A, Balık E. Perianal – Perineal Tutulumlu Hidradenitis Süpürativa da Cerrahi Tedavi, Cerrahi Tedavi Sonrası Rekonstrüksiyon Seçenekleri ve Sonuçları: 15 Yıllık Olgu Serisinin Sonuçları IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 88.
 • Bulut TM, Uzmay Y, Balık E, Yamaner S, Buğra D, Büyükuncu Y, Keskin M. Anal İnkontinenste Etiyolojilerine Göre Sfinkter Tamiri Sonuçları. IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 111.
 • Keskin M, Çaynak M, Bayraktar A, Yanar F, Balık E, Bulut T, Buğra D, Büyükuncu Y, Akyüz A, Yamaner S. Endoskopik Olarak Çıkarılamayan Poliplerde İlk ve Tek Çözüm Cerrahi Rezeksiyon mudur? IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 129.
 • Ergonul O. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Ed. Sunit Singh, Springer, 2013.
 • Bayraktar A, Keskin M, Sivrikoz E, Yamaner S, Bulut T, Büyükuncu Y, Akyüz A, Buğra D, Sökücü N, Balık E. Orta ve Distal Yerleşimli Rektum Tümörlerinde Lateral Cerrahi Sınır Pozitifliğini Etkileyen Prediktif Faktörler ve Lateral Cerrahi Sınır Pozitifliğinin Sağ Kalım Üzerine Etkisi IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf. 228.
 • Erçelen Ö. Artukoğlu F. El Rehabilitasyonu, Ağrı Tedavisi: 2013. pp. 449-452.
 • Topkan E, Parlak C, Guler OC, Onal C, Selek U, Ozyilkan O. Eşzamanlı Sisplatin-Vinorelbin Ve Torasik Radyoterapi Uygulanan Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Uygulanan Kemoterapi Siklus Sayısının Prognostik Önemi. 20. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı: Antalya, 2013. syf.118.
 • Erbulut DU, Ozer AF. “Contribution of Lumbar Disc Prosthesis to Spine Biomechanics and FE Modelling” . T.N. Publisher, 2012.
 • Erbulut DU, Özer AF. “Trafik Kazalarında Boyun Yaralanmalarının Biyo-Mekaniği” İntertıp Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U. Radiation Oncology. A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012.
 • Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U. Radiation Physics, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp. 1-68.
 • Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U. Radiobiology, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp. 71-132.
 • Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U. Clinical Radiation Oncology, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp.137-159.
 • Beyzadeoglu M, Ozyıgıt G, Selek U. Central Nervous System Tumors, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp.161-184.
 • Ozyigit G, Beyzadeoglu M, Selek U. Head and neck cancers, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp.187-247.
 • Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U. Lung Cancer, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp.251-265.
 • Ozyigit G, Beyzadeoglu M, Selek U. Breast Cancer, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publisher: 2012. pp.269-289.
 • Ozyigit G, Beyzadeoglu M, Selek U. Genitourinary System Cancers, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publisher: 2012. pp.291-321.
 • Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U. Gynecological Cancers, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp.325-354.
 • Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U. Gastrointestinal system cancers, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp.357-403.
 • Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U. Soft tissue sarcoma, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp.407-418.
 • Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U. Skin Cancer, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp.419-428.
 • Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Selek U. Lymphomas and total body irradiation, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp.429-457.
 • Selek U, Beyzadeoglu M, Ozyigit G. Pediatric tumors, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp.459-473.
 • Selek U, Beyzadeoglu M, Ozyigit G. Rare tumors and benign diseases, Radiation Oncology: A MCQ and Case Study-Based Review, Springer Publishers: 2012. pp.475-486.
 • Selek U, Bolukbasi, Y, Saglam Y, Alpan V, Kirsner S, Ballo MT. Volumetric Arc Therapy Seems More Promising to Spare Organ at Risk in Adjuvant Postoperative Radiation Therapy for Pancreas Adenocarcinoma in Comparison to Step and Shoot Intensity Modulated Radiation Therapy. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics vol. 84 issue 3: 2012. pp. 787-788.
 • Bolukbasi Y, Selek U, Saglam Y, Kataria A, Unal Z, Alpan V, Kirsner S, Ballo MT. Breath hold irradiation technique for left sided breast cancer significantly reduces cardiac radiation exposure. Radiotherapy and Oncology: 2012. pp.586.
 • Saglam Y, Selek U, Bolukbasi Y, Alpan V, Kirsner S, Ballo MT. Hyrid arc combines the benefıts of IMRT and VMAT in lung cancer without limitations of low dose bath. Radiotherapy and Oncology: 2012. pp. 368.
 • Solaroglu I, Digicaylioglu M. Hematopoietic Growth Factor Family for Stroke Drug Development. In: P.A. Lapchak, J.H. Zhang, editors. Translational Stroke Research, 1th edition. Springer Science Business Media LLC: 2012. pp. 251-276.
 • Ercelen O. Viruses of Hemorrhagic Fever. In: Manual of Clinical Microbiology, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID): 2012.
 • Ercelen O. Health care related infections, Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Istanbul, TR: 2012.
 • Bugra D. Laparoscopic restorative proctocolectomy technical notes and postoperative results. Acta Chir Iugosl. 59(2):39-45. Review: 2012.
 • Balik E, Keskin M, Bayram O, Agcaoglu Y, Buyukuncu Y, Akyuz A, Bugra D, Yamaner S. Surgery for rectal cancer: open or laparoscopy? Long term results. 7th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Abstract Book, Vienna Austria: 2012. pp. 42.
 • Balik E, Keskin M, Bayram O, Akici M, Yamaner S, Bulut T, Akyuz A, Bugra D. Open or laparoscopic rectal cancer surgery? Analysis of 602 patients and short term results. 7th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology Abstract Book Vienna Austria: 2012. pp.42.
 • Keskin M, Balik E, Bayram O, Agcaoglu O, Buyukuncu Y, Bulut T, Bugra D, Yamaner S. Evaluation of early and long term outcomes of colon cancer surgery techniques (Open-Laparoscopic): Analysis of 480 cases in a single center experience. 7th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology Abstract Book Vienna Austria: 2012. pp. 42.
 • Kunduz E, Asoglu O, Bakir B, Balik E, Kapran Y, Oral EN, Akyuz A, Bugra D. Quantitative evaluation of the laparoscopic total mesorectal excision in mid-distal rectum tumors by histopathologic examination and magnetic resonance imaging findings. 7th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology Abstract Book Vienna Austria: 2012. pp. 52.
 • Keskin M, Balik E, Akici M, Sokucu N, Bulut T, Yamaner S, Bugra D. Rectal prolapse surgery during the seventeen years in a single center. 7th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology Abstract Book Vienna Austria: 2012. pp. 61.
 • Ergonul O. Viruses of Hemorrhagic Fever. In: Manual of Clinical Microbiology, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), 2012.
 • Özer AF. Torakal travmada torakoskopik yaklaşım. Hanci M, Erhan B, editör. Omurga ve omurilik yaralanmaları. İntertıp Yayınevi; İzmir TR: 2012. syf. 343-350.
 • SB, Özer AF. Endoskopik Diskektominin Tarihçesi. Gönül E, İzci Y, editör. Temel Nöroendoskopi. Ankara, TR: Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları: 2012. syf. 282-86.
 • SM, Özer AF. Lomber Endoskopik Diskektomi. Gönül E, İzci Y, editör. Temel Nöroendoskopi. Ankara, TR: Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları: 2012. syf. 287-300.
 • KT, Özer AF. Endoskopik Yaklaşımla Anterior Lomber Diskektomi ve Füzyon. Gönül E, İzci Y, editör. Temel Nöroendoskopi. Ankara, TR. Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları: 2012. syf. 301-306.
 • ÖT, Özer AF. Torakoskopik Diskektomi. Gönül E, İzci Y, editör. Temel Nöroendoskopi. Ankara, TR. Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, Ankara: 2012. syf.307-313.
 • CŞ, Özer AF. VATS Genel Prensipler. Gönül E, İzci Y, editör. Temel Nöroendoskopi. Ankara, TR. Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları: 2012. syf.314-318.
 • Özer AF, C M. Torakal Tümörlere Endoskopik Yaklaşım. Gönül E, İzci Y, editör. Temel Nöroendoskopi. Ankara, TR. Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları: 2012. syf. 319-324.
 • A AL, Özer AF. Spinal Travmaya Torakoskopik Yaklaşım. Gönül E, İzci Y, editör. Temel Nöroendoskopi. Ankara, TR. Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları: 2012. syf.325-329.
 • Ruacan Ş, Ruacan A. Malign Tümörlerde TNM Sınıflaması. Yedinci baskı, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Yayınları, Ankara: 2012.
 • Gürcan O, Bernon C, Turker KS, Mano, J-P, Glize P and Dikenli O. Simulating Human Single Motor Units using Self-Organizing Agents. Proceedings of the Sixth IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems (SASO’2012), Lyon France: 2012: pp. 11-20.
 • Urman B. Unexpected drop in the ART clinic pregnancy rate. In: Sharif K, Coomarasamy A, editors. Assisted Reproductive Techniques. Oxford, UK: Wiley-Blackwell: 2012. pp. 425-429.
 • Özer AF, Çaylı S, Dalbayrak S, Temiz C, Aslancı A. Atlas Kırıkları ve Atlantoaksiyal İnstabilite. Omurga Travmalarında tedavi prensipleri. TND Spinal ve Periferik Cerrahi Grubu Yayınları; Ankara: 2012. syf. 15-29.
 • Ozer AF. Ventral Approach: Open-Window Corpectomy. Benzel EC (ed) Spine Surgery Techniques, Complication Avoidance and Management.3rd ed. Elsevier, Saunders, Philadelphia, 2012 (ISBN 978- 1 -43 77-0587-4).
 • Erçelen Ö, Özer AF. E B. Minimal İnvaziv Ağrı Tedavisi. Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı ve Dinamik Stabilizasyon: 2011.
 • Özer AF, Solaroglu İ, Özerk O. Lomber Posterior Hibrid Dinamik Stabilizasyon ve Füzyon Sistemleri. (Lumbar Posterior Hybrid Dynamic Stabilization and Fusion Systems) VKV Amerikan Hastanesi Yayınları, Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı ve Dinamik Stabilizasyon: 2011. syf. 318-322.
 • Turker KS, Sebik O. Reflexes as tools to study functional synaptic connections of human motoneurons. Motoneurons: Their inputs and outputs. 117th ICB Seminar; Warsaw Polish: 2011. pp. 51-54.
 • Ergonul O. Ticks and Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, Nobeltıp Istanbul; 2011.
 • Özer AF. Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı ve Dinamik Stabilizasyon: 2011.
 • Esen T, AF. Sigma-Rektum Poş (Mainz II Poş). Üroonkolojik Açık Cerrahi Atlası: 2011.
 • Esen T, OT. Medical Management of Struvite Stones. P.N. Rao et al. (eds.), Urinary Tract Stone Disease, Springer-Verlag London Limited: 2011.
 • Erbulut DU, Lazoglu I. “Specialty Materials for Total artificial Hearts (TAH) and for Ventricular Assist Devices (VAD)”. Michael Lysaght (Eds), Biomaterials for artificial organs, Woodhead Publishing Limited, London England, 2011.
 • Erbulut DU, Lazoğlu I. “Lombar Disk Projezlerinin Omurga Biyomekanigine Katkısı ve Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modellenmesi”. “Lomber Dejeneratif Disk Hastaligi ve Dynamic Stabilizasyon”, Amerikan Hastanesi Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Ergonul O, Holbrook M. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. In Tropical Infectious Diseases: Principles, Pathogens and Practice, 3rd ed. Editors: Richard L Guerrant, David H Walker, Peter F Weller: 2010.