Tıp Fakültesinde, 2. Yıldan itibaren öğrencilerin tıp derslerindeki akademik performansları sayısal notlarla değerlendirilmez. Sınav sonuçları Üstün Başarılı/Başarılı/Başarısız (Honor/Pass/Fail) olarak notlandırılmaktadır. Sayısal notlar Dekanlıkta “Gizli” olarak saklanır; öğrenciler, öğretim üyeleri veya başka birimlerle paylaşılmaz.

Not ortalamasına göre bursları sürdüren Türk Eğitim Vakfı gibi kuruluşlarla, öğrencilerin talebi üzerine, bu notlar “Gizli” ibaresiyle paylaşılır.

Sınavlardan sonraki ilk ders günün ilk 2 saati, sınav sorularının değerlendirildiği, tek tek her sorunun yanıtlarının öğrencilerle tartışıldı Sınav Değerlendirme dersi olarak belirlenir.

Her bloğun sınavından sonra, blokta ders veren tüm öğretim üyeleri ve yıl koordinatörü toplanarak, sınav sonuçlarını değerlendirir. Blok komitesinin görüş ve kanaatlerine göre öğrenciler için Üstün Başarılı/Başarılı/Başarısız değerlendirmesi yapılır.

2. ve 3. Yıllarda,

  • Yıl içinde 4 bloktan başarısız olan (“Başarısız-F” notu alan) öğrenci Final Sınavına girmeye hak kazanamaz ve yılı tekrarlamak zorundadır.
  • Yıl tekrar eden öğrenciler, daha önce geçer not aldıkları blokları da bir sonraki yıl tekrar ederler.
  • Yıl sonunda, Final sınavını almaya hak kazanan öğrenciler için tüm blokların içeriğini kapsayan bir Final sınavı yapılır. Final sınavının sonuçları da blok sınavları gibi değerlendirilir.
  • Final sınavının değerlendirilmesinin ardından, final sınavını almaya hak kazanan öğrencilerin blok sınavlarından aldıkları notların ortalamasının %60’ı, Final Sınav sonucunun ise %40’ı alınarak, öğrencilerin yıl geçme notları hesaplanır. Yıl sonu değerlendirme toplantısında, yıl boyunca eğitim veren öğretim üyelerinin görüş ve kanaatleri alınarak, öğrencilerin Üstün Başarılı/Başarılı/Başarısız olarak sınıf geçme notları belirlenir.
  • Sınıf geçme notu “Başarısız” olan öğrenciler için, önceden belirlenerek akademik takvimde duyurulmuş olan tarihte Final Sınavının bütünlemesi yapılır.
  • Bütünleme Sınavının ardından, öğrencinin nihai durumuna karar verilir, öğrenci Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir.
  • Öğrencilerin sayısal notları “GİZLİ” ibaresiyle, Dekanlık Ofisi’nde elektronik olarak tutulur, sınav belgeleri en az 2 yıl süreyle saklanır. Öğrencilere sayısal notları bildirilmez, notlar Dekan’ın onayı olmadan KÜ içinde ve dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz.

 4 ve 5. Yıllarda,

  • Sınav sonuçları 2 ve 3. Yıllarda olduğu gibi blokta ders veren öğretim üyelerinin katılımıyla yapılan sınav değerlendirme toplantısında değerlendirilir ve öğrencilere nihai notları verilir.
  • Sınavda başarısız olan öğrenciler, daha önce akademik takvimde duyurulan tarihte bütünleme sınavını alırlar.
  • Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrenciler, diğer stajlara devam edebilirler. Başarısız oldukları stajı tercih ettikleri bir zamanda tekrar edebilirler. İçinde bulundukları sınıfın stajlarının hepsini başarıyla tamamlamadan, bir üst sınıfın stajlarına devam edemezler. İstisnai durumlar Fakülte Kurulu tarafından değerlendirilir.

Tıp Fakültesi’nin 2 ila 5. Yıllarındaki yazılı sınav değerlendirmelerinde, blokta ders veren öğretim üyelerinin, öğrencilerin söz konusu blokta gösterdikleri performansa dayanarak, bloktan geçecek veya kalacak öğrencileri belirlemekteki etkileri bir not aralığında sınırlandırılmıştır. Bu not aralığı şöyle belirlenmektedir. (Sınavın tüm unsurlarının ortalaması olan toplam not üzerinden bu hesap yapılmaktadır).

“Medyan – 1 mutlak sapma” üstü Geçti – Pass ve Üstün Başarı – Honor

“Medyan – 1,5 mutlak sapma” altı Başarısız – Fail notu alacak. (Ancak bu not 70 veya üstü ise, bu not aralığında olsa dahi verilecek not Pass-Geçti olacaktır.)

“Medyan – 1 mutlak sapma” ve “medyan – 1,5 mutlak sapma” arasında kalan notlar ise; o blokta ders veren öğretim üyelerinin, öğrencinin o blokta gösterdiği performansa dayanarak nota etkileyecekleri aralık olarak belirlenmiştir.  70 ve üzeri tüm notlar, hangi aralıkta olduklarına bakılmaksızın Pass’dir.

Sınav toplantısı sonrasında, blok koordinatörü bir sınav tutanağı hazırlar. Sınav sonuçları ile ilgili değerlendirmeler (ortalama, medyan, standart sapma, ortalama sapma), sınav esnasında yaşanmış teknik veya idari sorunlar var ise,  iptal edilen sorular var ise açıklamalarıyla birlikte tutanakta belirtilir. Honor ve Fail notlarının verildiği öğrencilerin isimleri tutanakta yer almalıdır. Eğer belirlenen kurallar dışında bir uygulama ile öğrencilere Fail veya Honor verildiyse, bu kararın gerekçeleri ayrıntılı olarak tutanağa yazılmalıdır. Eğer kararlar oybirliği ile değil oy çokluğu ile alınmışsa, aksi görüş bildiren öğretim üyelerinin isimleri ve görüşleri tutanağa şerh düşülür. Tutanak, toplantıda bulunan tüm öğretim üyelerinin imzasına açılır.