Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik eğitim aldığı dördüncü ve beşinci yıllarda öğrencilerin değerlendirilmesinde yazılı ve klinik sınav olmak üzere iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Yazılı sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Klinik Sınav ise, yapılandırılmış bir sözlü sınav, standardize hastanın kullanıldığı pratik uygulama sınavı ve/veya beceri ölçme gibi farklı istasyonlardan olluşmaktadır. Her blok başında, blok koordinatörü öğrencilere klinik sınavın hangi istasyonlardan oluşacağı bilgisini verir. Amaç, öğrencilerin bilgileri yanında tutum, davranış ve becerilerinin de ölçülmesidir.

Öğrencilerin sınavın her iki parçasından da geçer not almaları gerekmektedir. Yazılı veya Klinik Sınavın herhangi birinden başarızı notu alan öğrenci, her iki sınav için bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında da başarı gösteremez ise, bloğu tekrarlaması gerekmektedir.

OSCE (Objective Structured Clinical Exams - Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavlar)
OSCE, sözlü sınav, hasta muayene, klinik beceri gibi unsurlardan oluşur.

Sözlü sınavda; geride bırakılan staj dönemi ile ilgili konuları kapsayan, didaktik bilgiden ziyade hastaya yaklaşım, klinik davranış-tutum-beceri içerikli olan ve kurgulanmış vakaların öğretim üyeleri tarafından bilgisayar ortamında sunumu sırasında öğrenciye aktarılan sorulara yer verilir.

Her sözlü sınav odasında iki öğretim üyesi bulunur ve 20 dakikalık süre zarfında öğrenciye sorular yöneltilir. Öğretim üyelerinden biri slayt sunumu ilerlerken soruları öğrenciye aktarmak ile görevlidir, diğeri ise öğrenci ve soru soran öğretim üyesi arasındaki iletişimin (özellikle verilen cevapların, segilenen tutumun) kaydını tutar. On dakikalık ilk yarı sona erdiğinde, öğretim üyeleri arasında görev değişimi yapılır.

Sözlü sınavda bütün öğrencilere aynı sorular sorulur. Sorular ve öğrenci tarafından verilmesi beklenen olası cevaplar (doğru ve yanlış) “blueprint” adı verilen ve kayıt tutan öğretim üyesinin her öğrenciye özel olarak işlediği dokümana kaydedilir. Öğrenci, 20 dakikalık süre bittiğinde odadan ayrılır ve diğer öğrenci odaya girmeden önce öğretim üyeleri tarafından “blueprint” dokümanına işlenmiş kayıtlar üzerinden puanlama yapılır.

Sözlü sınavın ardından, yukarıda bahsi geçen vaka-bazlı interaktif oturumlara ilave olarak, spesifik bir klinik becerinin test edildiği ve öğrenim hedefleri temelinde objektif yapılandırılmış klinik sınav (OSCE-objective structured clinical examination) olarak ifade edilen değerlendirme yapılır. “

“OSCE”’lerde genellikle standardize hastaların (sınava özel olarak eğitilmiş, iyi düzeyde İngilizce bilen (çoğunlukla ana dili İngilizce olan) ve “hasta” rolü üstlenen kişiler) görev aldığı ve öğretim üyeleri tarafından öğrenim hedeflerine uygun bir şekilde düzenlenmiş olan senaryolar işlenir. Öğrenci, klinik senaryo ve kendisinden beklenenler ile ilgili ön bilgileri içeren dokümanı okuduktan sonra standardize hastanın içinde bulunduğu odaya girer ve belirli bir süre zarfında standardize hastanın kendisine ilettiği sorunlara çözüm üretmeye çalışır. Sözlü sınavdaki “blueprint” düzeni “OSCE” için de geçerlidir ve öğrenci-standardize hasta ilişkisinin kamera kayıt görüntülerini farklı bir odadan izleyen öğretim üyeleri tarafından gerekli puanlama yapılır. OSCE’lerde karın ağrısına yaklaşım gibi sık karşılaşılabilecek klinik tablolarda yapılması beklenenler test edilebileceği gibi, spesifik ve temel bir eylemin (dikiş atmak, damar yolu açmak, kan örneği elde etmek vb.) öğrenci tarafından maket/model üzerinde nasıl gerçekleştirildiği de gözlenebilir.