6. Yıl, 3 seçmeli 7 zorunlu stajdan oluşur. Her staj için, intörnlerin görev ve sorumluluklarını içeren bir e-logbook mevcuttur. İntörnler, stajları boyunca bu e-logbook’u doldurmalı, yaptıkları aktiviteler için ilgili süpervizorlerden elektronik onay almalıdırlar. Bu logbooktaki yükümlülüklerini yerine getiren intörnler Pass notu ile intörnlüğü tamamlarlar. Başarısız olan intörnlerin stajı tekrarlamaları gerekmektedir. Seçmeli stajlar için, intörnün supervizöründen, stajı başarıyla tamamladığına dair bir rapor talep edilir. Raporun Dekanlığa iletilmesi intörnün sorumluluğundadır.

İntörn yönergesi için tıklayınız.