Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimin koordinasyonunda öğretim üyelerimiz birçok akademik sorumluluk üstlenmektedirler.

Öğretim üyelerimizin, öncelikle Eğitimle ilgili komitelerde yer almaları beklenmektedir. Bu komiteler ve görevleri şöyledir:

Müfredat Geliştirme Koordinasyon Komitesi: Bu komite; Komite Başkanı, ilgili Dekan Yardımcısı,  Kolon, Yıl ve Blok Sorumluları ve her yılı temsilen 2’şer öğrenciden oluşur. Müfredatın her yıl, tüm öğretim üyelerinin katkılarıyla revize edilmesinin sağlanması bu komitenin asli görevidir.  Yıl, Blok ve Kolon Sorumluları, bu görevleri devam ettiği sürece komitenin doğal üyesidirler.

Öz Değerlendirme Komitesi: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin akreditasyon çalışmalarını koordine etmek amaçlı ‘Öz Değerlendirme Kurulu’ kurulmuştur. Kurul, ilgili Dekan Yardımcısı, görev almak isteyen öğretim üyeleri, öğrenci temsilcisi, mezun temsilcisi ve idari personel temsilcilerinden oluşur. Komitenin başlıca görevi; UTEAK kriterlerine göre KUSOM akreditasyonu için çalışmalar yapmak, gerekli yönergeleri hazırlamak, değiştirmek, başvuru sürecini yönetmek ve sonlandırmaktır.

Müfredat Değerlendirme Komitesi: Müfredat Değerlendirme Komitesi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki tüm müfredatı gözden geçirmek, sınav sistemini gözden geçirmek,ulusal ve uluslararası müfredatlara göre değiştirilmesi  gereken noktaları tespit edip raporlamak, her öğretim yılı sonunda, Haziran ayı başında her sınıf için ayrı ayrı değerlendirme raporu hazırlamak, gerekli önerileri Dekan’a sunmak ile görevlidir.

Tip Öğrencileri Araştirma Koordinasyonu Komitesi: Komite, 2. sınıftan itibaren tıp öğrencilerinin, Koç Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma projelerine dahil edilmelerinin koordinasyonu, öğrencilerin çalışmalarının takibi, değerlendirilmesi ve raporlanması, akademik Yılın ilk gününde, tüm öğretim üyelerinin araştırma projelerini her sınıfa sunmalarının organize edilmesi, Araştırma Günlerinin organizasyonu, sözlü ve poster sunuların seçilmesi, değerlendirilmesi, öğrencilerin dahil oldukları her türlü akademik çıktının (makale, sözlü ve poster sunumları vb.) takibinden sorumludur.

Öğrenci Değişim Programlari Komitesi: Bu komitenin görevleri; Erasmus, GHLO, Farabi gibi ulusal ve uluslararası değişim programları ile öğrenci değişimlerini takip ve koordine etmek, farklı eğitim kurumlarıyla öğrenci değişim afiliasyonları kurmak, 2-4. Yıllardaki Yaz stajlarını koordine etmek, hibe verilecek öğrencileri tespit etmek, gelen ve giden öğrencilerden yaptıkları stajlar hakkında geribildirim almak, geribildirimleri değerlendirmek, ilgili birimlere iletmektir.

Değerlendirme Komitesi:

Değerlendirme Komitesinin görevleri:
• Yazılı sınav sorularının her sınavda uygunluğunu kontrol etmek,
• Yazılı ve sözlü sınavların prova sınavlarına ve sınav öncesi toplantılarına katılmak,
• Sınav sonrası değerlendirme toplantılarına katılmak,
• Soru bankası oluşturulması, soru bankası için alt yapı, software araştırması yapmak,
• Sözlü sınavların kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
• Yazılı ve sözlü sınavlarda temsilci üye bulundurmak,
• Öğrencilere sınav yöntemi ve değerlendirmeyle ilgili bilgi verilmesini sağlamak,
• Öğrencilerin sınavlarla ilgili geribildirimlerini değerlendirmek,
• Her blok sonrasında ögrencilerle yapılan sınav değerlendirme derslerinin uygun şekilde yapıldığını takip etmek,
• KUTIP öğrencilerinin TUS ve USMLE sonuçlarını takip etmek, değerlendirmek ve dekanlığa raporlamak.

Klinik Beceriler Komitesi: Komite, klinik becerilerin müfredat içine yerleştirilmesini sağlamak, öğrenim hedeflerine uygun materyal, metod ve senaryoları düzenlemek, SP (Standardized Patient) eğitimi vermek, sınav tarihlerinde mevcudiyetlerini sağlamak, OSCE ile ilgili Blok Koordinatörlerine ön eğitim vermek (SP, Klinik Senaryo ve Beceriler), hasta başı eğitimleri ile ilgili hedefleri ve blueprintleri hazırlamak, bunlar ile ilgili altyapıyı Advanced Learning Center ile koordineli çalışmaktan sorumludur.

Tipta Uzmanlik Ve Yandal Eğitimi Komitesi: Bu komitenin başlıca görevleri;  Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık ve yandal eğitimi organizasyonunu yapmak, gerekli kadro istekleri için hazırlıklar yapmak, asistan karneleri oluşturmak, KUTF özelinde müfredat çalışmalarını TUK ve TUKMOS ile koordine etmektir.

Blok Koordinatörlüğü: Tıp Fakültesi müfredatında yer alan her blok, blok koordinatörleri tarafından yürütülür. Blok Koordinatörleri, yer akademik yıl için, varsa ilgili anabilim dalı başkanın önerisi ile, Dekanlık tarafından görevlendirilirler. Blok koordinatörlerinin görevleri Öğretim Üyesi El Kitabında detaylarıyla yer almaktadır.

Yıl Koordinatörlüğü: Tıp Fakültesinde her yıla ait müfredat, iki koordinatör tarafından koordine edilir. Yıl Koordinatörleri, ilgili yılda yer alan blokların koordinatörleriyle ve Dekanlık ile birlikte çalışır. Yıl Koordinatörleri, yer akademik yıl için, Dekanlık tarafından görevlendirilirler. Blok koordinatörlerinin görevleri Öğretim Üyesi El Kitabında detaylarıyla yer almaktadır.