Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Yönergesi

Pdf İndir
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

MADDE 1

 • Bu Yönergenin amacı, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Bu Yönergede yer almayan konularda, Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınır.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönerge, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülen lisans programının, İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu dokümanda geçen;

 1. Üniversite: Koç Üniversitesini (KÜ),
 2. Tıp Fakültesi: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesini (KÜTF),
 3. Mütevelli Heyeti: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
 4. Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,
 5. Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Kurulunu,
 6. Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
 7. Kayıt ve Kabul Müdürlüğü: Koç Üniversitesi Kayıt ve Kabul Müdürlüğünü (KKM),

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim Dili

MADDE 4

KÜTF’de öğrenim dili İngilizce’dir. Ancak, ortamda hastaların bulunduğu durumlarda Türkçe konuşulur. Bu nedenle, ana dili Türkçe olmayan veya anadili Türkçe olduğu halde hastayla iletişim kuracak yeterlilikte Türkçe bilmeyen öğrencilerden, Tıp Fakültesinin 4. Yılına (Klinik Yıl 1) başlamadan önce, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında tanımlanmış C1 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesi istenmektedir. Bu belge, 3. Yılı başarıyla tamamlamış olmanın yanında, söz konusu öğrenci grubu için 4. Yıla başlamanın ön koşuludur.

Akademik Yıl ve Akademik Takvim

MADDE 5

 • KÜTF’nin İngilizce Hazırlık ve 1. Sınıfındaki öğrenciler KÜ’nün Akademik Yıl ve Akademik Takvimi’ne bağlıdırlar.
 • KÜTF´de 2. Yıldan itibaren, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri, sınav, final, bütünleme sınavı gibi Üniversite’nin genelinden farklı olan tarihler, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek, KÜ’nün akademik takviminde ve öğrencilere duyurulan ders programlarında ilan edilir.

Kontenjanlar ve Üniversiteye Kabul

MADDE 6

 • KÜTF lisans programına, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği´nin öğrenci alınmasına ilişkin 18. Maddesine göre Mütevelli Heyeti tarafından tespit edildikten sonra YÖK tarafından onaylanan sayı ve dağılımda ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınır.
 • (2) Yabancı uyruklu öğrenci ile, yurtdışı ve yurtiçi kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları her yıl üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir ve ÖSYM’ye bildirilir. ÖSYM tarafından onaylanan kontenjanlar ÖSYM ve KÜ’nün ilgili web sayfalarında duyurulur.

Uluslararası Öğrenci Kabulü

MADDE 7

 • KÜ tarafından ilan edilen koşulları taşıyan yabancı uyruklu adaylar, Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği komite tarafından değerlendirilir, Tıp Fakültesi Dekanı’nın da görüşü alınır.
 • Değerlendirmelerde;
 • Öğrencinin sahip olduğu diploma notu ve/veya  test sonuçları,
 • Öğrencinin genel akademik ve sosyal faaliyetleri,
 • Gerekli görüldüğünde öğrenci ile yapılan mülakat,
 • Dekanın görüşü dikkate alınır.
 • KÜTF’ne başvuruda kabul edilen en düşük diploma notları ve sınav puanları:

SAT (eski): 2000

SAT (yeni): 1410

ACT: 31

MCAT: 505 (4 alandan min 126)

IB: 40

Fransız Bakaloryası: 17 ((Fen ve Matematik derslerinden en az 16 olmak koşulu ile)

Abitur: 1,2

Matura: 1,2

GCE: A Level Kimya, Matematik, Fizik ve Biyoloji derslerinden en az 3’ünden A*.

IGGCE: A Level Kimya, Matematik, Fizik ve Biyoloji derslerinden en az 3’ünden A*.

 • KÜTF’ye kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin, Madde 4’te belirtildiği gibi, 4. Yıla başlamadan Türkçe yeterlilik belgesi sunması gerekmektedir.
 • Uluslararası öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilere burs verilmemektedir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

MADDE 8

 • Kurumlar arası yatay geçiş; yurtiçi veya yurtdışında bir başka tıp fakültesinde kayıtlı olan bir öğrencinin KÜTF’ye kabul edilmesini ifade eder. En az 1 yıl bir başka tıp fakültesinde öğrenim görmüş öğrenciler KÜTF’ne yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler. Son başvuru tarihi ve gerekli belgeler, KÜ tarafından web sayfasında ilan edilir. Başvurular Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne iletilir.
 • Başvurular, Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği komite tarafından değerlendirilir, Tıp Fakültesi Dekanı’nın da görüşü alınır.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde, öğrencinin LYS’de almış olduğu MF3 puanının, öğrencinin sınava girdiği yıldaki KÜTF taban puanının altında olmaması gerekir.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin yaptıkları başvurularda, öğrencinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,5 olması, ve geldiği kurumun THE sıralamasında ilk 500 üniversite içinde olması şartı aranır; SAT, MCAT, ACT gibi uluslararası sınavlarda alınan skorlar adayların seçiminde önemli etkiye sahiptir (kabul edilen minimum skorlar Madde 7.3’te belirtilmiştir).
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu kurumda almış olduğu derslerin, KÜTF’de hangi derslerin yerine sayılacağı, öğrencinin hangi sınıfa devam edeceği, öğrenci kabul edildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek belirlenir. Öğrencinin devam edeceği yılı belirlemek için, gerekli görüldüğü durumlarda seviye belirleme sınav(lar)ı yapılır.
 • YÖK mevzuatına göre; öğrencinin son kayıt olduğu üniversiteye girdiği yıldaki MF3 puanı, KÜTF’nin o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilir. 13 Ağustos 2014 tarihli YÖK kararına göre sadece Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler merkezi puanla yatay geçiş imkanından yararlanabilirler.
 • Yatay geçişle kurum dışından gelen öğrenciler burs alamazlar.

 Kurum İçi Yatay Geçiş

MADDE 9

Koç Üniversitesi öğrencileri iki şekilde iç yatay geçiş başvurusu yapabilirler:

 • Genel Not Ortalaması ile İç Yatay Geçiş
  Öğrencinin kayıt olduğu yıl aldığı MF3 puanı, o yıl KÜTF taban puanına eşit veya üzerinde ise, ve öğrencinin okuduğu bölümde aldığı derslerin genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3,5 ise, KÜTF’e yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Başvurular Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne iletilir; Dekanlık tarafından değerlendirilir ve KÜTF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuca bağlanır. Kurulun kararı ile öğrenci mevcut bursunu koruyabilir.
 • Merkezi Yerleştirme Puanı ile İç Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
  Koç Üniversitesi’ne merkezi puanla yerleşmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler, kayıt oldukları yıl aldıkları MF3 puanı, o yılki KÜTF taban puanına eş veya üzerinde ise, not ortalamasına bakılmaksınız, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapan öğrenciler burslarını taşıyamazlar.

Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura, Abitur ve Benzeri Diplomalı Koç Üniversitesi Öğrencilerine Kurum İçi Yatay Geçiş İmkânı

MADDE 10

Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 17 veya üstü (Fen ve Matematik derslerinden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,2 veya daha iyi, veya ABITUR diploma notu 1,2 veya daha iyi olan ve Lisans Yerleştirme Sınavı ile (MF3 sıralaması en az 40 bin olan) MBGE bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

Ders Programları

MADDE 11

(1) KÜTF’de eğitim, Hazırlık Sınıfı hariç, 6 yıldır.

(2) Öğrenciler, 1. Yılda KU genelinde tüm öğrencilere verilen Çekirdek Programı ve bazı zorunlu alan derslerini alırlar.

(3)  Öğrencilere 2. Yıldan itibaren bütünleşik bir program içinde, sistem-bazlı tıp eğitimi verilmektedir. 2. ve 3. Yıllarda verilen Temel Bilimler eğitimi KÜ’nün Rumelifeneri Kampüsü’nde yer almaktadır. 4., 5. ve 6. Yıllardaki klinik eğitimler, Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşmektedir.

(a) 2. ve 3. Yıllarda eğitim farklı bloklardan oluşur ve her blok Dekan tarafından belirlenen bir Koordinatör tarafından koordine edilir. Blokların sayısı ve içeriği her yıl gözden geçirilerek değiştirilebilir.

(b) 4. ve 5. Yıllarda, klinik staj blokları yer almaktadır.

(c) 6. Yılda öğrenciler 12 ay süreyle intörn olarak çalışmaktadırlar.

Dersten Çekilme, Ders Ekleme/Bırakma, Kayıt Dondurma

Madde 12

 • KÜTF öğrencileri 2. ve 3. Yıllarda herhangi bir bloktan çekilemez (withdraw), bloğu bırakamazlar (drop). Yılın tamamlanabilmesi, ancak tüm blokların alınmasıyla mümkündür.
 • Bir veya daha fazla bloğu geçer not ile tamamlayan öğrenci, akademik yılın devamında kayıt dondurur veya geçerli bir rapor ile izin alırsa, bir sonraki yıl, geçer not alarak tamamladığı blokları tekrarlayıp tekrarlamayacağına Fakülte Kurulu karar verir.

Pratik Derslere Devam Zorunluluğu

Madde 13

Teorik ve pratik saatlerine devam zorunluluğu ile ilgili esaslar, blok başında blok koordinatörü tarafından sözlü ve yazılı olarak öğrencilere duyurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

MADDE 14

(1) 1. Sınıf Tıp Fakültesi öğrencilerinin aldıkları dersler için Üniversite’nin Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen Sınav ve Değerlendirme usulleri geçerlidir.

Madde 15

(1) 2. ve 3. Yıllarda, her bloğun sonunda bir sınav uygulanır. Sınavlar çoktan yazılı, pratik ve ödev gibi bölümlerden oluşabilir.

(2) 4. ve 5. Yıllarda, her blok sonunda a) yazılı sınav b) sözlü sınavı da içeren yapılandırılmış bir klinik sınav (OSCE – Objective Structured Clinical Exam)  yapılır. Öğrencinin, sınavın her bir bileşeninden geçer not alması beklenir. Herhangi birinden başarısızlık, blok sonu sınavının başarısız sayılması anlamına gelir. Sınavı oluşturan bileşenlerin ağırlıkları, ilgili blok öğretim üyeleri ve blok koordinatörleri tarafından belirlenir.

(3) Sınav tarihleri, akademik yılın başında öğrencilere ders programlarıyla birlikte duyurulur. Sınav tarihleri, gerekli görüldüğü durumlarda, Dekanın onayıyla değiştirilebilir.

(4) Sınava katılmadığı için mazeret bildiren ve mazeretini KÜ Sağlık Raporu Uygulama Esasları Yönergesi’ne uygun olarak delillendiren veya mazereti Dekan tarafından uygun görülen öğrenciler için, Dekan tarafından belirlenen tarihte mazeret sınavı verilir.

(5) Sınava katılmayarak mazeret bildirmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, mazeret veya bütünleme sınavına girmeye hak kazanamaz ve notu “Başarısız” olarak verilir.

(6) Öğretim üyeleri Dekan’ın onayını almadan sınavların tarihini veya saatini değiştiremezler.

(7) Sınavlara ait dokümanlar, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle muhafaza edilir. Bu sürenin bitiminde tutanak tanzim edilerek imha edilebilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 16

 • Öğrenciler, notların ilanından itibaren 1 hafta içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.
 • İtiraz, ilgili Blok Koordinatörlerine iletilir.
 • Blok Koordinatörleri, sınava itirazı değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyonda; öğrencinin sözlü sınav jürisinde bulunan öğretim üyelerinden biri, öğrencinin OSCE değerlendirmesini yapan gözetmen, eğer var ise Anabilim Dalı Başkan(lar)ı bulunur.
 • Komisyon, gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin sözlü sınav ve OSCE video kayıtlarını, blueprint ve checklistleri inceler.
 • Sınava itirazı değerlendirme komisyonu verdiği kararı, Blook Koordinatörüne iletilir.
 • Blok Koordinatörü, sınava itirazı değerlendirme komisyonunun kararını, sınav komisyonunun da (sınav sonuçlarını değerlendirme toplantısına katılan öğretim üyeleri) görüşünü alarak karara bağlar. Ve kararı öğrenciye bildirir. Dekanlığa bilgi verir.
 • Öğrenci karara itiraz ederse, itirazını Dekanlığa iletir. Dekanlık, itirazı değerlendirmek üzere yeni bir komisyon kurar. Komisyonun kararını öğrenciye iletir.
 • Öğrenci bir sonraki itirazını VPAA’ye yapabilir.

Kopya ve İntihal

Madde 17

Bir öğrencinin; sınavda kopya çekmesi, kopya vermesi, kopya çekmeye veya vermeye teşebbüs etmesi, ödev, proje ve laboratuvar çalışmalarında kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen intihalde bulunması veya ödev, proje ve laboratuvar çalışmalarının kendisi tarafından yapılmadığının saptanması veya ödev, rapor vb. belgelerde sahtecilik, çarpıtma, dilimleme, duplikasyon vb. etiğe aykırı davranışlarda bulunması durumunda, ilgili öğretim üyesi tarafından bir tutanak düzenlenerek konu derhal Dekanlığa bildirilir.

Bu durumda:

(1) Kopya veya intihalde, o sınavdan veya ödevden başarısızlık (F) notu verilir.

(2) Öğrenci hakkında ayrıca, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Değerlendirme ve Notlar

Madde 18

(1) 2. Yıldan itibaren öğrencilerin sınav sonuçları Üstün Başarılı/Başarılı/Başarısız (Honor/Pass/Fail) olarak değerlendirilir.

(2) Her bloğun sınavından sonra, blokta ders veren tüm öğretim üyeleri ve yıl koordinatörü toplanarak, sınav sonuçlarını değerlendirir. Blok/staj komitesinin görüş ve kanaatlerine göre öğrenciler için Üstün Başarılı/Başarılı/Başarısız değerlendirmesi yapılır.

(3) 2. ve 3. Yıllarda,

 • Yıl içinde 4 bloktan başarısız olan (“Başarısız-F” notu alan) öğrenci Final Sınavına girmeye hak kazanamaz ve yılı tekrarlamak zorundadır.
 • Yıl tekrar eden öğrenciler, daha önce geçer not aldıkları blokları da bir sonraki yıl tekrar ederler.
 • Yıl sonunda, Final sınavını almaya hak kazanan öğrenciler için tüm blokların içeriğini kapsayan bir Final sınavı yapılır. Final sınavının sonuçları da blok sınavları gibi değerlendirilir.
 • Final sınavının değerlendirilmesinin ardından, final sınavını almaya hak kazanan öğrencilerin blok sınavlarından aldıkları notların ortalamasının %60’ı, Final Sınav sonucunun ise %40’ı alınarak, öğrencilerin yıl geçme notları hesaplanır. Yıl sonu değerlendirme toplantısında, yıl boyunca eğitim veren öğretim üyelerinin görüş ve kanaatleri alınarak, öğrencilerin Üstün Başarılı/Başarılı/Başarısız olarak sınıf geçme notları belirlenir.
 • Sınıf geçme notu “Başarısız” olan öğrenciler için, önceden belirlenerek akademik takvimde duyurulmuş olan tarihte Final Sınavının bütünlemesi yapılır.
 • Bütünleme Sınavının ardından, öğrencinin nihai durumuna karar verilir, öğrenci Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir.
 • Öğrencilerin sayısal notları “GİZLİ” ibaresiyle, Dekanlık Ofisi’nde elektronik ve çıktı olarak tutulur, sınav belgeleri en az 2 yıl süreyle saklanır. Öğrencilere sayısal notları bildirilmez, notlar Dekan’ın onayı olmadan KÜ içinde ve dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz.

(4) 4 ve 5. Yıllarda,

 • Sınav sonuçları 2 ve 3. Yıllarda olduğu gibi blokta ders veren öğretim üyelerinin katılımıyla yapılan sınav değerlendirme toplantısında değerlendirilir ve öğrencilere nihai notları verilir.
 • Sınavda başarısız olan öğrenciler, daha önce akademik takvimde duyurulan tarihte bütünleme sınavını alırlar.
 • Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrenciler, diğer stajlara devam edebilirler. Başarısız oldukları stajı tercih ettikleri bir zamanda tekrar edebilirler. İçinde bulundukları sınıfın stajlarının hepsini başarıyla tamamlamadan, bir üst sınıfın stajlarına devam edemezler. İstisnai durumlar Fakülte Kurulu tarafından değerlendirilir.

(5) Tıp Fakültesi’nin 2 ila 5. yıllarındaki yazılı sınav değerlendirmelerinde, blokta ders veren öğretim üyelerinin, öğrencilerin söz konusu blokta gösterdikleri performansa dayanarak, bloktan geçecek veya kalacak öğrencileri belirlemekteki etkileri bir not aralığında sınırlandırılmıştır. Bu not aralığı şöyle belirlenmektedir. (Sınavın tüm unsurlarının ortalaması olan toplam not üzerinden bu hesap yapılmaktadır).

“Medyan – 1 mutlak sapma” üstü Geçti – Pass ve Üstün Başarı – Honor

“Medyan – 1,5 mutlak sapma” altı Başarısız – Fail notu alacak. (Ancak bu not 70 veya üstü ise, bu not aralığında olsa dahi verilecek not Pass-Geçti olacaktır.)

“Medyan – 1 mutlak sapma” ve “medyan – 1,5 mutlak sapma” arasında kalan notlar ise; o blokta ders veren öğretim üyelerinin, öğrencinin o blokta gösterdiği performansa dayanarak nota etkileyecekleri aralık olarak belirlenmiştir.  70 ve üzeri tüm notlar, hangi aralıkta olduklarına bakılmaksızın Pass’dir.

Sınav toplantısı sonrasında, blok koordinatörü bir sınav tutanağı hazırlar. Sınav sonuçları ile ilgili değerlendirmeler (ortalama, medyan, standart sapma, ortalama sapma), sınav esnasında yaşanmış teknik veya idari sorunlar var ise,  iptal edilen sorular var ise açıklamalarıyla birlikte tutanakta belirtilir. Honor ve Fail notlarının verildiği öğrencilerin isimleri tutanakta yer almalıdır. Eğer belirlenen kurallar dışında bir uygulama ile öğrencilere Fail veya Honor verildiyse, bu kararın gerekçeleri ayrıntılı olarak tutanağa yazılmalıdır. Eğer kararlar oybirliği ile değil oy çokluğu ile alınmışsa, aksi görüş bildiren öğretim üyelerinin isimleri ve görüşleri tutanağa şerh düşülür. Tutanak, toplantıda bulunan tüm öğretim üyelerinin imzasına açılır.

(6) 6. Yıl, 3 seçmeli 7 zorunlu stajdan oluşur. Her staj için, intörnlerin görev ve sorumluluklarını içeren bir logbook mevcuttur. Bu logbooktaki yükümlülüklerini yerine getiren intörnler Pass notu ile intörnlüğü tamamlarlar. Başarısız olan intörnlerin stajı tekrarlamaları gerekmektedir. Seçmeli stajlar için, intörnün supervizöründen, stajı başarıyla tamamladığına dair bir rapor talep edilir. Raporun Dekanlığa iletilmesi intörnün sorumluluğundadır.

Başarı Denetimi

Madde 19

 • Yılın Bahar Dönemi sonunda, yarıyıl not ortalaması 3.50 ve üzerinde olan öğrenciler Vehbi Koç Şeref Öğrencisi olarak tanımlanır.
 1. Yıldan itibaren, aşağıdaki başarıyı sağlayan Tıp Fakültesi öğrencileri Vehbi Koç Şeref Öğrencisi listesine dahil edilirler:
2 Bloktan oluşan dönemlerde 2 Üstün Başarılı (H)
3 Bloktan oluşan dönemlerde 2 Üstün Başarılı (H) ve 1 Başarılı (P)
4 Bloktan oluşan dönemlerde 2 Üstün Başarılı (H) ve 2 Başarılı (P)
5 bloktan oluşan dönemlerde 3 Üstün Başarılı (H) ve 2 Başarılı (P)

 

 • Yılın Güz ve Bahar dönemleri sonunda yarıyıl not ortalaması 3.00 ile 3.49 aralığında olan öğrenciler Dekan Şeref Listesi’ne girerler.
 1. Yıldan itibaren aşağıdaki başarıyı sağlayan Tıp Fakültesi öğrencileri Dekan Şeref Listesi’ne dahil edilirler:
2 Bloktan oluşan dönemlerde 1 Üstün Başarılı (H)
3 Bloktan oluşan dönemlerde 1 Üstün Başarılı (H) ve 2 Başarılı (P)
4 Bloktan oluşan dönemlerde 1 Üstün Başarılı (H) ve 3 Başarılı (P)
5 Bloktan oluşan dönemlerde 2 Üstün Başarılı (H) ve 3 Başarılı (P)

Şeref listeleri uygun yerlerde ilan edilir ve öğrencilere Dekanlık tarafından bir sertifika verilir.

(3) Yükseköğretim Kurumu Disiplin Yönetmeliği’ne göre disiplin cezası almış olan öğrenciler cezalarının kesinleştiği tarihten itibaren öğretim süreleri boyunca bu ödüllerle onurlandırılmazlar.

(4) KÜ’nde verilen Akademik Başarı Bursuna göre,

(a) KÜTF’nin 1. Sınıfındaki yarım burslu veya burssuz öğrenciler, 30 krediyi doldurduktan sonraki akademik dönem sonunda aldıkları notlarla, KÜ içindeki Akademik Başarı Bursu için yapılan başarı sıralamasında yer aldıkları takdirde, 2. Yılın eğitim ve öğretim ücretinin %25’inden muaf tutulurlar.

(b) 2. ve 3. Yıllarda, akademik yılı Honor/Üstün Başarı ile tamamlayan, 4. Yılda 4 stajın en az 3’ünü, 5. Yılda 6 stajın (seçmeli stajlar hariç) en az 4’ünü, Honor/Üstün Başarı ile tamamlayan, en başarılı, tam burslu olmayan öğrenciler (sınıf mevcudunun %10’unu geçmeyecek sayıda) Akademik Başarı bursu almaya hak kazanır. Bu bursu alan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda, o yılın bütçesine ve öğrenci sayısına göre belirlenecek bir oranda eğitim öğretim ücretinin bir kısmını ödemekten muaf tutulurlar.

Mezuniyet

Madde 20

Tüm gerekli teorik ve pratik dersleri, staj ve uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Öğrenciler, Tıp Fakültesi Dekanlığına bir dilekçe ile başvurarak, geçerli görülen bir mazeret sundukları sürece, tamamlamaları gereken blokların tarihini erteleyerek, mezuniyetlerini, mezun olacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar, ek bir ücret ödemeden uzatabilirler.