Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Eğitim Amaçları

Birey ve toplum sağlığını koruyan, sağlıkta ve hastalıkta insan vücudunun biyolojik ve moleküler mekanizmalarına hakim, bilimsel ve kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, temel klinik bilgi, beceri ve tutumlara sahip, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı çağdaş hekimler yetiştirmektir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Eğitim Hedefleri

Profesyonel Değerler, Davranışlar, Tutumlar ve Etik

 • Tıp mesleğinin etik ilkeler, fedakarlık, empati, duyarlılık, hesap verebilirlik, dürüstlük, yüksek ahlak ve bilimsel yönteme bağlılık gibi temel ögelerini benimsemeli
 • Hastanın ve toplumun iyiliğinin hekimin önde gelen sorumluluğu olduğunu kavramalı
 • Hekimin görevinin hastanın ve toplumun sağlığını ilgilendiren konularda onu bilgilendirmek, eğitmek ve dileklerini gözetmek olduğunu bilmeli
 • Üstlerine saygı göstermeli, meslektaşları ve diğer çalışanlarla sağlıklı ilişkiler kurmalı ve pozitif bir çalışma ortamı geliştirmeli
 • Hasta bakımı, araştırma ve toplum sağlığı çalışmalarında etik ve yasal profesyonel standartlara titizlikle uymalı

Eleştirel Düşünce ve Araştırma

 • Tıp araştırmalarında bilimsel metodolojinin güç ve sınırlarını kavrayabilmeli
 • Temel ve klinik sorunlarda analitik yaklaşım, yaratıcılık ve araştırmaya yönelik bakış açısı geliştirebilmeli
 • Biyomedikal bilgiyi etkin bir biçimde derleyebilmeli, organize edebilmeli ve yorumlayabilmeli
 • Çağdaş teknoloji ve elektronik veri kaynaklarını araştırma ve hasta bakımı amaçları için kullanabilmeli

Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri

 • Hastalıkların ortaya çıkmasında sosyal, ekonomik ve kültürel belirleyicilerin varlığını tanımalı, müdahele programları geliştirebilmeli ve uygulayabilmeli
 • Savaşlar, göçler, doğal afetler, salgınlar ve çevresel faktörlerin aileler, toplumlar ve ülkelerin sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemeli, müdahale programları geliştirebilmeli ve uygulayabilmeli
 • Toplum, ülke ve uluslararası düzeyde önemli sağlık sorunlarını tanımalı, müdahale programları geliştirebilmeli ve uygulayabilmeli
 • Global mortalite, akut ve kronik hastalıkların epidemiyolojisi ve gelişen hastalıkların kontrol ve önleme stratejilerini izlemeli
 • Gruplar ve kurumlar içinde sağlıkla ilgili konularda liderlik ve sorumluluk almaya hazırlıklı olmalı

Tıbbın Bilimsel Temelleri

 • İnsan vücudunda normal ve anormal fiziksel ve mental gelişimi tanımlamalı
 • İnsan vücudunun normal hücresel, biyokimyasal, moleküler ve fizyolojik özelliklerini belirleyebilmeli
 • Akut ve kronik hastalıkların etiyoloji, risk faktörleri ve doğal gidişini sınıflayabilmeli
 • Epidemiyoloji, sağlık ekonomisi, sağlık sistemleri yönetiminin temel ilkelerini kavrayabilmeli
 • Hastalıkların tedavisinde biyokimyasal, farmakolojik, cerrahi ve diğer girişimlerin kullanım ilkelerini sıralayabilmeli

Klinik Beceriler

 • Sosyal yapıyı da içerecek biçimde yeterli bir tıbbi öykü alabilmeli
 • Mental durumu da içerecek biçimde eksiksiz bir fizik inceleme yapabilmeli
 • Hastaları kendi sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik çevreleri ile birlikte değerlendirebilmeli
 • Hastaları, kişisel bakım gereksinimlerini belirleyecek biçimde acil, akut ve kronik olarak sınıflayabilmeli
 • Temel tanısal yöntemleri ve laboratuvar testlerini akılcı bir biçimde uygulayabilmeli, sonuçları analiz edebilmeli ve uygun bakım yöntemlerini belirleyebilmeli
 • Sık görülen tıbbi acil durumları yönetebilmeli, konsültasyon kaynakları ve yöntemlerini saptayabilmeli
 • Hastaları, sağlığın yüceltilmesi ve hastalıkların önlenmesi konuları da dahil olmak üzere, etkin, hızlı ve etik bir biçimde tedavi edebilmeli

İletişim Becerileri

 • Hastalar, aileleri ve çevre ile iletişimde içten, duyarlı ve empatik bir yaklaşımı benimseyebilmeli
 • Değişik yaş grupları, kültürel ve sosyal gruplardan insanları anlamakta iletişim becerilerini kullanabilmeli
 • Doğru yazılı ve sözel iletişim alışkanlıkları kazanabilmeli, bilgiyi açık ve anlaşılabilir biçimde sunabilmeli
 • İnsanlara öğretim yapabilecek temel becerileri ve pozitif yaklaşımı benimseyebilmeli
 • Diğer öğrenciler, meslek grupları ve üstleriyle yapıcı iletişim kanalları kurabilmeli

Teknoloji ve Bilgiyi Yönetme

 • Teknolojinin uygulama ve sınırlarını anlamalı
 • İletişim, veri toplama, bilgiye ulaşma ile tanı ve tedavi girişimlerinde teknolojiyi izlemeli ve uygulamalı
 • Hasta tıbbi bilgilerini toplamada elektronik veri sistemlerini etkin bir biçimde kullanmalı