Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD-Üroonkoloji eğitim programının hedefi yüksek kalitede sağlık hizmeti sunan, yeniliklere ve araştırmaya açık, paylaşımcı ve eğitim odaklı Üroonkoloji cerrahları yetiştirmektir. Bu program, katılan kişilerin sadece temel üroonkoloji sorunlarını bağımsız olarak tedavi etmelerini sağlamak değil, aynı zamanda araştırmalarını doğru yöntemler ve hedefler ile kurgulamalarını ve üroonkoloji camiası içinde saygın bir yer edinmelerini sağlamak üzere başlatılmıştır. Eğitim programı, tüm bu amaçlara hizmet edebilmesi için titizlikle yapılandırılmıştır.

VKVSK Üroloji Anabilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul’da üç farklı merkezde, 10 tam zamanlı uzman ve öğretim üyesi ve 3 sözleşmeli öğretim üyesi olmak üzere toplam 13 kişi ile hizmet vermekte olan geniş bir ekiptir. Bu güçlü kadrosu ile sadece üroonkoloji değil, tüm ürolojik alt branşları içine alan tüm üroloji ile ilgili alanlarda hizmet vermektedir. Bu sayede tüm hastalar bir ekip içerisinde değerlendirilmekte, farklı bakış açılarının paylaşımı ve tam bir interdisipliner yaklaşımla değerlendirilmekte ve tedavi edilmektedir. Üroonkoloji alanında aktif olarak çalışan 4 öğretim üyesi ve 5 uzman hekim görev yapmaktadır. Üroloji AD’da tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile alınmış 2 adet araştırma görevlisi asistan da halihazırda çalışmaktadır.

Koç Üniversitesi Üroonkoloji Bölümü, bu alanda güncel tanı ve tedavi yöntemlerini yakından takip eden, uygulayan ve hem ulusal hem de uluslararası eğitim programlarının içerisinde yer alan bir ekibi bünyesinde barındırmaktadır. Yılda yaklaşık 300 hastanın başta robotik, laparoskopik ve endoskopik olarak ama gereğinde onkolojik prensiplerden uzaklaşmamak adına açık cerrahi ile tedavisi  (2018 yılı; Radikal Nefrektomi: 17 (9 açık, 8 laparoskopik), Parsiyel nefrektomi: 47 (23 Robotik, 7 Laparoskopik, 17 Açık)  Radikal sistektomi: 30 (Robotik 5, Açık 25), Radikal prostatektomi: 59 (57 Robot, 2 Açık) Üst üriner sistem üretelyal karsinomu için radikal nefroüreterektomi ve mesaneden cuff çıkarılması: 13 (5 Robotik, 5 Laparoskopik, 3 Açık) Mesane tümörü için TUR-MT: 89, Testis tümörü için radikal orşiektomi: 15, Testis tümörü için RPLND: 19 (5 Robot, 14 Açık) yapılmaktadır. Ayrıca prostat biyopsileri hedefe yönelik şekilde MR In-bore ve MR kılavuzluğunda TRUS ile füzyon (ÜroNav kullanılarak) teknikleri ile yapılmaktadır.

Üroloji AD. bünyesinde üroonkoloji alanında açık konvansiyonel cerrahinin yanısıra hastalara laparoskopik ve robotik cerrahiler ve minimal invazif retrograd intrarenal cerrahi ile lazer ablasyonu ve peruktan böbrek cerrahisi ile üst üriner sistem tümörlerinin rezeksiyonu ve/veya lazer ablasyonu gibi nadir ve özellikli cerrahiler rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Yine prostat kanseri tanısında kullanılan MR kılavuzluğunda ultrasonon ile füzyon prostat biyopsisi ve lokalize prostat kanseri tedavisinde güncel bir yaklaşım olan focal terapi de uygulanmaktadır. Bu zengin olgu çeşitliliğinin yanısıra, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarının sunduğu geniş olanaklar ile donanmış radyoloji, Nükleer tıp, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji ve Endokrinoloji gibi diğer bölümlerinin de multidisipliner katkıları ile Üroonkoloji hastalarına yaptıkları katkılarla hastalarını takip ve tedavi etmekte olan Koç Üniversitesi Üroloji AD. Üronkoloji alanına özellikle ilgi duymakta olan uzmanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için eşsiz bir seçenektir.

Araştırma

Koç Üniversitesi, son yıllarda tüm bilim dallarında eğitim ve araştırma alanında Türkiye’nin en iyileri arasında olduğunu çeşitli uluslararası bağımsız derecelendirmelerde ispat etmiş durumdadır. Times Higher Education 2018 sıralamasında, eğitim ve araştırma alanlarında, ayrı ayrı, 301-350 bandında yer almaktadır ve Türkiye’deki en yüksek puanı alan üniversitedir. 2010 yılında Tıp Fakültesi’nin açılması, sağlık alanında eğitim vermeye ve araştırmalar yürütmeye başlaması ile 2018 yılında Türkiye’nin bu alanda en yüksek puanını almıştır. Bu hedefler, Üniversite’nin tüm yerleşkelerinde araştırma faaliyetlerine ciddi destekler verilmesi ile sağlanmıştır. Omuz ve dirsek cerrahisi alanında da çeşitli kurum ve branşlar ile iş birlikleriyle birçok araştırma faaliyeti yürütülmektedir.

Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü ve Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Ortopedi ve Travmatoloji alanında araştırmaların yürütülebileceği laboratuvarlar arasında kök hücre laboratuvarı, hareket analiz laboratuvarı, KÜ Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) laboratuvarları, deney Hayvanları Laboratuvarı sayılabilir. Bunun yanında Kampüs bünyesinde diğer fakültelere ait laboratuvarlar her tür araştırma faaliyetine açıktır.

Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde Üroonkoloji alanında yürümekte olan güncel çalışmalar şu şekilde sıralanabilir;

 • Genetik departmanı ile,
 • Radyoloji departmanı ile
 • Nükleer Tıp departmanı ile
 • Onkoloji departmanı ile
 • Radyasyon Onkolojisi departmanı ile
 • Patoloji departmanı ile

Eğitim Hedefleri

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Üroonkoloji” uzmanlık sonrası eğitim (fellowship) programı, Üroonkoloji alanına ilgi duyan, uzmanlığının ilk 5 yılı içerisinde, üroonkoloji ile ilgilenmekte olan Üroloji uzmanlarını hedeflemektedir. Eğitim tamamlayan kişilerin program sonunda, bu hasta grubunu yeterli düzeyde değerlendirebilmesi, doğru tedavi endikasyonlarını ve algoritmalarını oluşturması, cerrahi müdahaleleri güncel yöntemler ışığında gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

İki yıllık eğitim programı, kompleks üroonkoloji sorunlarının tedavisinin her yönüyle aktarılması ve yeterli pratiğin geliştirilmesi için elbette tek başına yeterli olmamakla birlikte, bu yolda güçlü bir temel oluşturmak için geliştirilmiştir. Eğitim programını tamamlayan uzmanların, üroonkoloji alanında ulusal ve uluslararası programları takip etmeleri ve bu eğitimlerini pratik uygulamalar ile geliştirmeleri beklenmektedir.

Eğitici Kadrosu

Bu program, Koç Üniversitesi Hastanesi ve VKV Amerikan Hastanesi çatısı altında, program eğitmenlerinin gözetimi altında gerçekleştirilmektedir. Eğitim sorumlusu Prof. Dr. Tarık Esen olup, programa katılan yardımcı eğitmenler Prof. Dr. Mevlâna Derya Balbay, Prof. Dr. Derya Tilki, Prof. Dr. Yakup Kordan, Prof. Dr. Erdem Canda, Doç. Dr. Ömer Acar, Dr. Fatin Cezayirli, Dr. Ahmet Musaoğlu, Dr. Murat Can Kiremit, Dr. Mert Kılıç ve Dr. Ersin Köseoğlu’dur.

Başvuru

Eğitim programı her yılın 1 Kasım günü başlamakta, 2 yıl sonunda 31 Ekim günü sona ermektedir. Program sorumlusunun gerekli görmesi ve onayı halinde, eğitim süresi 1 (bir) yıl uzatılabilir. Programa son başvuru tarihi, aynı yılın 15 Temmuz tarihidir. Başvuruların değerlendirilmesini takiben uygun görülen adaylar ile takip eden Eylül döneminde görüşmeler gerçekleştirilir. Eylül ayının sonunda eğitim için uygun görülen adaya ve başvurusu uygun görülmeyen adaya kararlar tebliğ edilir.

Programa başvuru için adaylarda şu şartlar aranmaktadır;

 • Üroloji uzmanı olmak,
 • Üroonkoloji alanına ilgi duymak,
 • Türkiye’de hekimlik faaliyetlerini uygulamaya yasal engelinin olmaması,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (YDS, ÜDS, TOEFL, vb. sınavlar ile belgelenmelidir),
 • Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TÜYKK) yeterlilik sertifikası
 • European Board of Urology (EBU) Sertifikası varlığı tercih nedenidir.

Program, iyi düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir. Klinik uygulamalar Türkçe olmakla birlikte, toplantıların bir kısmı ve program içerisinde yer alan bazı eğitimlerin dili İngilizce’dir.

Eğitim boyunca Koç Üniversitesi Hastanesi tarafından, araştırıcı uzman pozisyonunda 2 yıllık maaşlı sözleşme yapılır Eğitim görenlere her ay düzenli maaş ödemesi yapılır. Kabul edilen adaylara Koç Üniversitesi Hastanesi Uzman maaşı ödenir. Adaylar çalıştıkları kurumlardan görevlendirmeli olarak gelirlerse maaşları kendi kurumlarınca ödenir. Gerekli görülmesi halinde bu pozisyon 1 yıl daha uzatılabilir. Aynı zamanda, eğitim programı boyunca katılacağı faaliyetler, rotasyonlar, kongre ve toplantılar için kurum tarafından harcama havuzu oluşturulur. Bu havuzda yer alan birikimin kullanımı, program yöneticisinin yetki ve sorumluluğundadır. Diğer Üniversite veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden, görevlendirme ile gelenler ayrı bir düzenlemeye tabii olup, Hastane tarafından maaş ve havuz ödemesi sağlanmamaktadır.

Başvurular kocuroloji@ku.edu.tr  adresine yapılacaktır. Başvuruya aşağıdaki ekler mutlaka eklenmelidir;

Görev ve Sorumluluklar:

Katılımcılar, program boyunca, eğitimi ile ilişkili tüm etkinlerde eğiticilere eşlik etmekle yükümlüdür. Poliklinikte gözlemci pozisyonunda, ameliyatlarda gözlemci ve asistans pozisyonunda görevlendirilecektir. Eğitim müfredatında yer alan becerilerin eğitimi sırasında, program sorumlusunun gözetiminde ilişkili cerrahi becerileri (Ek 1) gerçekleştirmesi beklenecektir. Serviste hasta takibi öncelikli sorumluluğu olmamakla birlikte, servis vizitlerinde bulunması, serviste gerçekleştirilen işlemlere katılması beklenmektedir. Nöbet sorumluluğu bulunmamaktadır ancak nöbet şartlarında üroonkoloji ile ilişkili ameliyatlara katılması beklenmektedir.

Eğitimi boyunca yılda en az bir araştırmayı yürütmesi ve yürümekte olan araştırmalara aktif olarak katılması beklenmektedir. Yürüteceği araştırmanın konusu eğitim sorumlusu tarafından belirlenecektir. Yapılacak araştırmalar eğitim süresine göre planlanmakta olsa da araştırma süresinin eğitim süresini aşması durumunda ilişkili araştırmayı tamamlaması beklenir. Eğitim boyunca kitap bölüm yazarlığı görevi verilebilir.

Lisans Eğitimi

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 280’nin üzerinde öğrencisi ile lisans eğitimini etkin olarak sürdürmektedir. Eğitim sisteminde yatay ve dikey entegrasyonun titizlikle kurgulandığı blok sisteminde, hastalıkları  2. sınıftan başlayarak 5. sınıfa kadar ders, panel, vaka tartışmaları, klinik beceri eğitimi ve pratik uygulamalar şeklinde öğrencilere aktarılmaktadır. 6. sınıfta seçmeli staj olarak alınabilmektedir.

Üroonkoloji eğitim programı boyunca, farklı sınıflardan öğrencilerin ders, pratik, panel ve klinik beceri eğitimi ve pratik uygulamaların düzenleme aşamasında veya bu etkinliklerde aktif olarak eğitici pozisyonunda görevler verilebilir. Bu görevlerin içeriği eğitim sorumlusu ve blok koordinatörünün kararı doğrultusunda oluşturulur.

Didaktik Eğitim ve Bölüm Toplantıları

Üroloji Anabilim Dalı’nda düzenli olarak yapılan toplantılar şu şekilde sıralanabilir;

Üroonkoloji fellowship öğrencileri eğitim programı boyunca yapılacak rutin klinik içi ve klinikler arası toplantılara katılacak ve aktif sunumlar yapacaktır. Toplantılar birçok farklı branşta klinisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim toplantıları programı aşağıdaki gibidir.

 1. Asistan eğitim toplantısı: (Her 15 günde bir kez, Salı, 17.00-18.00)

Bu toplantıda asistanların sorunları, klinikle ilgili sorunlar ve eğitim değerlendirmeleri yapılmaktadır. Asistanların karneleri değerlendirilmekte ve dönemin planı yapılmaktadır.

 1. Bölüm içi seminerler: (Her 15 günde bir kez, Salı, 16.00-18.00)

Her eğitim öğretim dönemi başında öğretim üyeleri tarafından seçilen konularda öğretim üyeleri, uzmanlar, fellowlar ve asistanlar yılda en az 2 adet seminer sunmaktadır

 1. Üroloji konseyi: (Her hafta, Perşembe, 07.30-8.15)

Kıdemli asistan  serviste yatan ve ameliyat bekleyen hastaları tüm öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda sunar. Tedavi seçenekleri öğretim üyeleri ve asistanlar tarafından tartışılır ve hastanın dosyasına konsey kararı olarak seçilen tedavi biçimi işlenir. Toplantının yararlı geçebilmesi için hastanın dosyası filmleri ve tüm incelemelerinin düzgün biçimde sunulması kıdemli asistanın sorumluluğundadır. Üroonkoloji fellowlarının bu toplantılara katılması ve katkı sağlaması beklenmektedir.

 1. Dergi kulübü: (Ayda bir kez, Cuma, 16.00-17.00 )

Bu toplantıda 2 asistan güncel ve günlük pratikte önemli olacak 2 yayını sunup bu yayınları yorumlayacaklardır ve yayınlar ile ilgili detaylar (metodoloji, bulgular vs.) öğretim üyeleri, uzmanlar, fellowlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin katılımı ile interaktif bir şekilde tartışılacaktır.

 1. Konuk konuşmacılar:

-Pazartesi konferansları: Akademik dönem içinde her hafta pazartesi günü saat 18.00-19.00‘da hastane yönetimince önceden belirlenmiş bir konuk konuşmacının medikal veya paramedikal bir konuda sunumu hastanede görevli tüm hekimlerin ortak katılımıyla gerçekleştirilir.

-Üroloji konuk konuşmacıları: Bu toplantıda Üroloji’yi ilgilendiren güncel tıp gelişmeleri hakkında bilgi/tecrübe sahibi yerli ya da yabancı konuşmacılar davet edilmektedir. Konuşmacı seçimi ve toplantı takvimi Üroloji Anabilim Dalı tarafından  akademik yılın başında  belirlenir.

Üroonkoloji fellowlarının bu toplantılara katılması ve katkı sağlamaları beklenmektedir.

 1. Araştırma toplantısı: (2 haftada bir, Salı, 17.00 -18.00)

Anabilim Dalı’mızda yapılmakta olan ve gerçekleştirilecek olan araştırmalar, öğretim üyelerimiz, uzmanlar,  fellowlar ve asistanlardan eleştiri ve katkılar alınarak değerlendirilmektedir. Bu toplantıda ayrıca asistan tezleri de tartışılmaktadır. Yaklaşan kongre ve toplantılarda yapılacak sunumlar da bu ortamda tüm katılımcılar tarafından dinlenir ve değerlendirilir.

 1. Üroloji mortalite ve morbidite toplantısı: (Her ay başı, Perşembe, 07.30-09.30)

Üroloji Anabilim Dalı kıdemli asistanı bir önceki ayın vakalarını analiz ederek morbidite ve mortalite açısından eğitime katkı sağlayacak  vaka ya da vakaları hiçbir baskı, yönlendirme ya da bilimsel veya sosyal geçerliliği olamayacak itiraza itibar etmeksizin, seçer, sunar ve açıkça tartışılmasını sağlar. Bu toplantılara üroonkoloji fellowlarının da katılması ve tartışmalarda aktif rol oynaması istenmektedir.

 1. Klinikler arası toplantılar (Konseyler):

Üroonkoloji Toplantısı: Her pazartesi günü saat 7:30 -09:00’da Üroloji, Patoloji, Radyoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi, Nükleer tıp ve ilgili bölümlerce kliniklerinden gerekli görülen vakalarının ortak tartışılacağı bir toplantıdır. Bu toplantı yukarda zikredilen bölümlerden herhangi birinin uygun göreceği bir yeniliği paylaşacağı mini sunuları da içerebilir.

      Genel Mortalite ve Morbidite Toplantısı: Her 15 günde bir kez Çarşamba sabahları saat 07:30-8:30 da tüm bölümlerin ortak katılımıyla gerçekleşir.

Üroonkoloji fellowlarının bahsi geçen eğitim programı bölüm toplantılarına aktif olarak katılması ve görev alması beklenmektedir.

Diğer Olanaklar

Katılımcı, bu eğitim programı boyunca, Koç Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı tüm olanaklardan yararlanır. Bunlar arasında Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Ana Kampüsü ve Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde öğrencilere sunulan olanaklar, ulusal ve uluslararası indekslere erişim ve kütüphane erişimi sayılabilir.

Desteklenen Etkinlikler

Eğitim süresince tamamlanması beklenen kurs ve etkinlikler aşağıda sıralanmıştır. Bunların eğitim programı içerisindeki planı eğitim sorumlusu tarafından yapılır.

 • Bildirisi olması halinde EAU/AUA/ vb kongreler
 • Bildirisi olması halinde Ulusal kongreler

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÜROONKOLOJİ FELLOWSHİP PROGRAMI FARKLILIKLARI

1-Müfredat zenginleştirici unsurlar

2-Bilim insanı ve eğitici olarak kişisel gelişim unsurları

 

1- Müfredat Zenginleşirici Unsurlar

a- Seçmeli rotasyon: KÜTF Üroloji Anabilim Dalı üroonkoloji Fellowship programı öğrencileri 1 ay boyunca, tercihen Koç Üniversitesi Hastanesinde aşağıdaki klinik alanlardan bir tanesinde seçmeli rotasyon yaparlar;

 • Yoğun Bakım
 • Damar Cerrahisi
 • Jinekoloji/Jinekolojik Onkoloji
 • Plastik Cerrahi
 • Genel Cerrahi
 • Biyoistatistik
 • Üropatoloji

b- Temel/Klinik araştırma rotasyonu: Üroonkoloji fellowship öğrencileri 1. ve 2. yıllarında 3’er ay olmak üzere toplam 6 aylık süreyi araştırma amaçlı kullanırlar. Araştırmanın kapsamı üroonkoloji fellowship öğrencisi ve öğretim üyeleri arasında belirlenir. Translasyonel araştırma Koç Üniversitesi Labaratuarlarında yapılacaktır. Koşulların uygunluğu halinde bu sürelerden herhangi biri kliniğin göstereceği ya da üroonkoloji fellowship öğrencisinin tesbit edip kliniğin uygunluk vereceği yurtiçi ya da dışı bir merkezde yapılabilir. Bu amaçla kullanılacak yurtdışı afiliye merkezlerden bazılar şunlardır:

 • Viyana Tıp Üniversitesi Üroloji Kliniği
 • Heidelberg Üniversitesi Mannheim TıpFakültesi Üroloji Kliniğ
 • MD Anderson Cancer Center Üroloji Departmanı
 • Vanderbilt Üniversitesi Üroloji Departmanı
 • Chicago Üniversitesi Üroloji Kliniği

c- ” Visiting Urooncology Fellow” programı: Urooncology fellowship öğrencisi eğitiminin son yılında istediği takdirde ve Anabilim Dalı’nın da uygunluk vermesi koşulu ile kurumlararası protokol kapsamında bir başka akademik üroloji merkezinde üroonkoloji işleyişini 2’yi aşmamak üzere gözlemci pozisyonunda birden çok merkezi içeren toplam 15 gün süreli deneyimlemek üzere izinli sayılacaktır.

d- OKAT ( Oncology Knowledge Assesment Test) sınavı: OKAT Sınavının alınması özendirilecektir.

e- Üroonkoloji Fellowship kitabı: Üroonkoloji fellowları fellowship süreleri boyunca, kendilerine program eğitimlerinin başlangıcında teslim edilecek olan ve Koç Üniversitesi, Koç Üniversitesi Hastanesi ve Üroloji Anabilim Dalı hakkındaki genel bilgileri, fellowshiplik süresince ulaşılması gereken öğrenim hedeflerini ve kazanılması gereken klinik/cerrahi yetkinlik unsurlarını içeren el kitabını referans olarak kullanacaktır. Böylelikle; kendi gelişimini ve edindiği bilgi-beceri düzeyini içinde bulunduğu dönemin gerektirdikleri açısından mukayese edebilecek ve eksik yönlerini geliştirme konusunda daha hassas davranabilecektir.

f- Danışman öğretim üyesi: Her üroonkoloji fellowshiplik öğrencisinin, her konuda (mesleki ve sosyal) destek alabileceği bir danışman öğretim üyesi olacaktır. Bu öğretim üyesi, ilgili üroonkoloji fellowshiplik öğrencisinin supervizyonu, yönlendirilmesi ve kişisel gelişimi gibi unsurlarda etkin rol oynayacak ve süpervizörlük yapacaktır.

 

2- Bilim İnsanı ve Eğitici Olarak Kişisel Gelişim Unsurları

Üroonkoloji fellowshiplik öğrencisi, dilediği takdirde ve Anabilim Dalının onayladığı koşullar dahilinde, aşağıda sıralanmış olan ve Koç Üniversitesinin lisans ve lisanüstü eğitim programları kapsamında bütün fakültelerindeki öğrencilerine sunduğu, çeşitli kişisel gelişim unsurları içeren eğitim programlarına katılabilirler.

 • Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT): Temel akademik beceriler için atölyeler, etkili not alma, etkili okuma, ertelemenin üstesinden gelme, zaman yönetimi, sınav hazırlığı, powerpoint kullanarak sunum hazırlama, ingilizce konuşmada akıcılığı sağlamak için konuşma grupları.
 • Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi: Kişilik / ilgi envanterlerinin uygulanması ve kariyer odaklı yorumlanması, genel kariyer danışmanlığı, yüksek lisans ve doktora süreci planlama, özgeçmiş, kapak yazısı ve niyet mektubu gözden geçirme, mülakata hazırlık, kısa sorular için walk-ın görüşmeler.
 • “Research Methodology and Ethics in Health Sciences” Eğitim Programı: Harvard Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Koç Üniversitesinin ortak organizasyonu olarak her yaz döneminde gerçekleştirilir ve 2 hafta boyunca devam eder. Bilimsel program kapsamında sağlık bilimleri ile ilgili araştırmalar yaparken araştırma metodolojileri ve temel etik unsurlar hakkında bilinmesi gerekenler, saygın bir fakülte tarafından kursiyerlere aktarılır. (https://rmhs.ku.edu.tr/)
 • Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Araştırma Günleri: Tıp Fakültesi öğrencilerinin, öğretim üyelerinin mentörlüğünde dahil oldukları temel/klinik araştırmaların öğrenciler tarafından sunulduğu ve katılımcılar tarafından interaktif bir ortamda tartışıldığı, her sene Nisan ayında gerçekleşen ve 2 gün süren bilimsel program.
 • Hayvan Deneyi Sertifikasyon Kursu: Koç Üniversitesi, ABD’de Miami Üniversitesinde yerleşik bulunan Uluslararası CITI (Collaborative Institutional Training Initiative) Eğitim Programına üyedir. İnsan ve hayvan deneklerle yapılacak her türlü araştırmada uyulması gerekli etik kurallar ve laboratuvar güvenliği ile biyogüvenlik konuları CITI bünyesinde çevrimiçi (online) sertifika programları ve eğitim modülleri haline getirilmiştir. CITI modüllerine ek olarak 9 saat teorik ve 40 saatlik pratik eğitim de verilmektedir.
 • Eğiticilerin Eğitimi: Öğretim üyelerine hitaben düzenlenen ve müfredat kapsamındaki teorik/pratik bilginin öğrenciye nasıl aktarılması (öğrenim hedefi oluşturmak, öğrenim hedefine göre ders içeriği oluşturmak ve ders formatını belirlemek) ve değerlendirilmesi (öğrenim hedefi bazlı yazılı/sözlü sınav sorusu hazırlamak) gerektiği konularını kapsayan eğitim programı.
 • KEYPS (Müfredat Yönetim Sistemi) Eğitimi: Tıp fakültesi öğrencilerine anlatılacak derslerin öğrenim hedefleri ve bu temelde oluşturulmuş olması gereken ders içeriği ve yazılı/sözlü sınav sorularının tamamını kapsayan web-tabanlı yazılım programı’nın (KEYPS) eğitimi. Her öğretim üyesi, kendi sorumluluğundaki dersler ile ilgili içeriği KEYPS veritabanına işlemek/kaydetmek ile görevlendirilmiş durumdadır.
 • Coursera Eğitim Programları: Koç Üniversitesinin dahil olduğu, dünya çapında birçok saygın eğitim kurumunu kapsayan, temel olarak online modüller ile eğitim olanağı sunan ve birçok kişisel gelişim parametresine (örneğin: ikinci yabancı dil, etkili konuşma vb.) hitab eden eğitim programı. (https://www.coursera.org/koc)

Raporlama ve Eğitimin Tamamlanması

Tüm program boyunca gerçekleştirilen faaliyetler (gözlem, asistans, ameliyat, kurs, ders vb.) kayıt altına alınılır (EAU log book) ve program sonunda rapora eklenir.

Katılımcı, eğitim sorumlusu ile 4 aylık dönemler halinde, eğitimin içeriği ile ilişkili olarak “geri bildirim toplantısı” planlamak ve gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu toplantılar yazılı olarak raporlanır ve eğitim sonundaki mektuba eklenir.

Program tamamlandığında, öğrencinin eğitim ile ilişkili olarak alacağı sertifika ve dökümanlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Eğitim sertifikası (dekan ve eğitim programı sorumlusu imzalı)
 • Uluslararası research, observer ve fellowship programları için referans mektubu,
 • Dekan ve program yürütücüleri imzalı detaylı eğitim değerlendirme mektubu,
 • Katıldığı ve gerçekleştirdiği girişimleri içeren eğitim karnesi,
 • KÜ Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Üroonkoloji mezunlar topluluğuna üyelik,
 • Üroonkoloji Derneği ve benzeri yerli ve yurtdışı üroonkoloji derneklerine üyelik için referans mektubu sağlanır.

 

Ek 1: Eğitim objektifleri, girişimsel ve cerrahi beceriler

SUO (SOCIETY OF UROLOGIC ONCOLOGY)

SUO_Fellowship_Curriculum.pdf

Ek 2: Log Book

EBU_Logbook_2009.doc

Ek 3: Üroonkoloji Fellowship Program örnekleri

https://suonet.org/fellowships/approved-programs.aspx

https://www.schulich.uwo.ca/urology/education/fellowships/urologic_oncology_fellowship_program.html

Ek 4: Program zaman çizelgesi

 

1.      Yıl ilk 6 ay 1.      Yıl ikinci 6 ay 2.yıl ilk 6 ay 2. yıl ikinci 6 ay
Radyoloji mecburi rotasyonu -1 ay Üropatoloji mecburi rotasyonu- 1 ay Medikal Onkoloji/ Radyasyon Onkolojisi mecburi rotasyonu- 1ay Seçmeli rotasyon- 1ay
Temel/ Klinik araştırma- 3ay Temel/Klinik araştırma- 3 ay Visiting Üroonkoloji Fellow- 2 kez 15 gün